Rezidan Konte Broward yo Ka Aplike pou Asistans FEMA

Release Date Release Number
DR-4709-FL NR-001
Release Date:
April 29, 2023

LAKE MARY, Fla. – Pwopriyetè kay ak lokatè nan Konte Broward ki te afekte nan gwo tanpèt, tònad, ak inondasyon ki te pase 12-14 avril yo kounye a elijib pou aplike pou asistans FEMA pou katastwòf.

Prezidan Biden te pibliye yon deklarasyon gwo katastwòf pou Eta Florid. Asistans pou sitiyasyon katastwòf la kapab genyen ladan li èd finansye ki vin ansanm ak lojman tanporè epi reparasyon nan kay, ansanm ak lòt depans ki gen pou wè ak moman katastwòf la.

Pwopriyetè kay ak lokatè nan Konte Broward ka aplike sou Entènèt nan DisasterAssistance.gov, sèvi ak aplikasyon mobil FEMA a oswa rele 800-621-3362. Liy telefòn lan disponib soti 7 a.m. rive 11 p.m. ET. Èd la disponib nan pifò lang. Si ou ap itilize yon sèvis relè, tankou relè videyo (VRS), telefòn ak soutit oswa lòt sèvis, bay FEMA nimewo pou sèvis sa a.

Lè w ap aplike, w ap bezwen bay:

  • Nimewo telefòn aktyèl ou pou yo ka kontakte ou.
  • Adrès ou ye kounye a ak adrès ou nan moman katastwòf la.
  • Nimewo Sekirite Sosyal ou.
  • Yon deskripsyon jeneral sou domaj ak pèt ki te koze pa dezas la.
  • Enfòmasyon bankè, si ou kalifye pou asistans pou katastwòf epi ou ta renmen resevwa lajan ki depoze dirèkteman nan kont labank ou.
  • Si ou gen asirans, ki kalite asirans ou genyen, epi si disponib, nimewo kontra a oswa ajan an ak/oswa non konpayi an.

Pou ou wè yon videyo ki aksesib sou fason pou ou aplike, vizite: Three Ways to Register for FEMA Disaster Assistance - YouTube.

Kisa pou w fè si w gen asirans

Si nou gen asirans pou pwopriyetè, asirans lokatè oswa asirans nan kad inondasyon, nou dwe depoze yon reklamasyon tousuit. Pandan ke FEMA pa kapab diplike benefis pou pèt ki kouvri pa asirans, si kontra ou pa kouvri tout depans pou katastwòf ou yo, ou ka kalifye pou asistans federal.

Dokimante domaj yo epi kòmanse netwayaj ak reparasyon pou anpeche plis domaj. Sonje kenbe resi tout acha ki gen rapò ak netwayaj epi reparasyon an.

Pou jwenn enfòmasyon sou rekiperasyon nan Florid, vizite floridadisaster.org/info ak fema.gov/disaster/4709. Suiv FEMA sou Twitter nan FEMA Region 4 (@femaregion4) / Twitter ak nan facebook.com/fema.

Tags:
Dènye mizajou