Sant Rekiperasyon Dezas Ouvè nan Konte Lee

Release Date Release Number
DR-4673-FL NR-080
Release Date:
January 20, 2023

LAKE MARY, Fla. – FEMA ak Eta Florid ap ouvri yon lòt sant rekiperasyon pou katastwòf nan Konte Lee pou ede sivivan Siklòn Ian yo nan kote sa a:

 

KOTE:             

Mt. Olive A.M.E Church

2754 Orange St.

Fort Myers, FL 33916

 

Orè:                 

Samdi, Janvye 21, 8 a.m. pou rive 7 p.m. Lendi jiska Samdi.

Sant Rekiperasyon apre Katastwòf yo mete enfòmasyon ki sòti nan ajans eta Florida yo, nan FEMA epi nan U.S. Small Business Administration disponib pou sivivan katastwòf yo.

Apre sant sa yo fèmen, sivivan ki te afekte nan siklòn Ian ka toujou enskri pou jwenn asistans, jwenn mizajou sou aplikasyon yo, aprann sou pwosesis kontestasyon an oswa tcheke estati aplikasyon yo nan fason sa yo:

  • Sou entènèt: DisasterAssistance.gov
  • Rele Liy Èd FEMA a nan 1-800-621-3362. Liy telefòn lan disponib chak jou sòti 7 a.m. rive 11 p.m. ET. Èd la disponib nan pifò lang.

Pou jwenn dènye enfòmasyon sou rekiperasyon Florid apre Siklòn Ian, vizite floridadisaster.org/info and fema.gov/ht/disaster/4673. Swiv FEMA Region 4 (@femaregion4) / Twitter ak sou facebook.com/fema.

Tags:
Dènye mizajou