U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Sant Rekiperasyon Katastwòf Lake Charles ap Fèmen

Release Date Release Number
DR-4559-4570-LA NR 016

BATON ROUGE, La. – Sant Rekiperasyon Katastwòf nan Lake Charles pral fèmen definitivman Madi 16 Fevriye nan 5 p.m.

Sant localize nan:

The Lake Charles Civic Center 900 Lakeshore Drive Lake Charles, LA 70601

Alaplas DRC, eta Louisiana ak FEMA pral mete sou pye yon Sant Resous Plizyè-Ajans (MARC), aktyèlman sou devlopman.

MARC a pral sèvi kòm yon mwayen efikas pou bay svivan yo ki te afekte pa siklòn 2020 yo sèvis. MARC pral pote ansanm plizyè founisè sèvis an yonsèl lokasyon ak bay asistans sou plas.  

Pou mande kesyon oswa soumèt enfòmasyon sivivan yo kapab rele Liy èd FEMA nan 800-621-3362 oswaTTY 800-462-7585, vizite www.DisasterAssistance.gov oswa telechaje Aplikasyon Mobil FEMA Mobile nan fema.gov/about/news-multimedia/app.

Pou w jwenn dènye enfòmasyon sou siklòn Laura, vizite Louisiana Hurricane Laura (DR-4559-LA). Pou w jwenn dènye enfòmasyon sou Delta, vizite Louisiana Hurricane Delta (DR-4570-LA). oswa swiv kont Twitter Rejyon  6 FEMA nan twitter.com/FEMARegion6.

Tags:
Last updated February 16, 2021