U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Sant Sèvis Etan w nan Machin pou Repriz Apre Dezas Louvri nan Pawas Ouachita selon Pwotokòl Sekirite yo

Release Date Release Number
NR 013

BATON ROUGE, La.  – Yo pral louvri yon Sant Sèvis Etan w nan Machin pou Repriz Apre Dezas nan Pawas Ouachita nan jou jedi 10 septanm pou ede sivivan Siklòn Laura yo.

Yon nouvo karakteristik sant yo se yon fason fasil e ki bay pwoteksyon kont COVID, kote sivivan Siklòn Laura yo ka fè yon eskane dokiman yo pou mete yo nan dosye yo.

Sant sèvis etan w nan machin ou an fonksyone selon pwotokòl rijid pou COVID-19 pou asire vizitè yo an tout sekirite. Mask oswa pwoteksyon pou kouvri figi obligatwa pou antre nan sant lan ak pou resevwa sèvis. Sivivan yo rete nan machin yo. Pral genyen yon espesyalis, kap gen yon mask nan figi li, ki pral resevwa dokiman yo atravè fenèt la e lap remèt ou dokiman yo apre.

Ou pa bezwen fè randevou. Orè travay yo se 7 a.m. jiska 5 p.m., sèt jou nan semèn nan.

Sant sèvis etan w nan machin ou an sitiye nan:

Monroe Civic Center

401 Lea Joyner Memorial Expressway

Monroe, LA 71201

Gen sant adisyonèl ki louvri nan Louisiana. Sivivan yo ka ale nan nenpòt sant ki louvri. Pou lokalize sant ki pi pre a, rele Liy Asistans FEMA a, ale sou entènèt la nan www.DisasterAssistance.gov oswa teledechaje aplikasyon FEMA a.

Sivivan yo pa bezwen vizite yon sant sèvis etan w nan machin pou yo aplike oswa pou yo mete aplikasyon yo ajou. Pou poze kesyon endividyèl oswa pou soumèt enfòmasyon:

  • Rele Liy Asistans FEMA a nan 800-621-3362 oswa TTY 800-462-7585.
  • Ale nan www.DisasterAssistance.gov
  • Teledechaje aplikasyon FEMA a.

Administrasyon Ti Antrepriz Ozetazini (U.S. Small Business Administration) gen prè akoz dezas a enterè ki ba, ki disponib pou pwopriyetè kay, lokatè ak biznis.  Gen prè akoz dezas pou jiska $200,000 dola ki disponib pou pwopriyetè kay pou repare oswa ranplase imobilye ki domaje oswa detwi. Pwopriyetè kay ak lokatè yo elijib pou jiska $40,000 dola pou repare oswa ranplase byen pèsonèl ki domaje oswa detwi.

Biznis tout gwosè ak òganizasyon prive ki pa travay pou pwofi kapab prete jiska $2 milyon dola pou repare oswa ranplase imobilye ki domaje oswa detwi, machin ak ekipman, envantè ak lòt byen komèsyal. SBA kapab prete tou fon anplis bay biznis ak pwopriyetè kay yo pou ede avèk depans pou amenajman pou pwoteje, anpeche oswa minimize menm kalite domaj dezas la lakòz pou sa pa rive ankò alavni.

Aplikan yo ka aplike sou entènèt la, resevwa enfòmasyon sou asistans siplemantè akoz dezas epi teledechaje aplikasyon yo nan  disasterloanassistance.sba.gov.  Aplikan yo ka rele Sant pou Sèvis Kliyan SBA a nan (800) 659-2955 oswa voye yon imèl nan disastercustomerservice@sba.gov pou jwenn plis enfòmasyon sou asistans SBA akoz dezas. Moun ki soud oswa ki gen pwoblèm pou tande dwe rele 800-877-8339. Se pou voye aplikasyon konplè yo pa lapòs nan U.S. Small Business Administration, Processing and Disbursement Center, 14925 Kingsport Road, Fort Worth, TX  76155.

Akoz enkyetid sou sante piblik ki vin prezante poutèt pandemi Kowonaviris la, SBA etabli yon Sant Vityèl pou Repriz Biznis (Virtual Business Recovery Center) pou founi pwopriyetè biznis yo asistans pèsonalize. Anplisdesa, SBA louvri tou yon Sant Sosyal Vityèl Akoz Dezas (Virtual Disaster Loan Outreach Center) pou ede pwopriyetè kay yo ak lokatè yo. Voye yon imèl nan FOCWAssistance@sba.gov oswa rele 800-659-659-2955. Liy yo louvri chak jou depi 8 a.m. jiska 8 p.m. Lè Zòn Lès.

Pou jwenn toudènye enfòmasyon sou Siklòn Laura, ale sou visit www.fema.gov/disaster/4559 oswa swiv FEMA Region 6 sou Twitter nan twitter.com/FEMARegion6.

Tags:
Last updated October 16, 2020