U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Virgin Islands

Virgin Islands
alert - warning

Ale sou COVID-19 paj jwenn dènye enfòmasyon yo sou mezi entèvansyon pou pandemi a.

News and Information

ST. CROIX, U.S. Virgin Islands – Van ak lapli toubiyon kòm yon siklòn Kategori 2 apwoche zile a epi moun yo ap evakye soti nan otobis Transpò Virgin Islands (VITRAN) epi apwoche nan Sant Rekreyasyon D.C. Canegata pou chèche abri. Anpil nan moun ki evakye yo epwize, avèk fanmi pwòch yo kite dèyè.
illustration of page of paper Nòt Laprès | September 1, 2021
ST. CROIX, Zil Vyèj Ameriken – Patnè federal ak teritoryal yo konsantre sou deplasman pasyan yo nan yon anviwònman pandemik pandan yon repetisyon egzèsis konseptyèl nan kòmansman mwa sa a nan etablisman medikal Governor Juan F. Luis Hospital & Medical Center ki nan Christiansted. Patisipan nan egzèsis la te egzamine deplasman ak kontwòl pasyan ki ospitalize sou teritwa a pandan yo mete aksan sou sekirite.
illustration of page of paper Nòt Laprès | August 26, 2021
ST. CROIX, U.S. Virgin Islands – Pandemi COVID-19 te pote anpil lapenn akablan pou anpil fanmi. Nan nivo sa, FEMA ap ede soulaje estrès finansye ak chaj maladi kowonaviris te koze.
illustration of page of paper Nòt Laprès | August 5, 2021

Declared Disasters

Incident Period: -
Emergency Declaration declared on
Incident Period: - and continuing
Major Disaster Declaration declared on
Incident Period: - and continuing
Emergency Declaration declared on