alert - warning

This page has not been translated into Kreyòl. Visit the Kreyòl page for resources in that language.

Region 2

States/Territories

Leadership

Resources

Contact

News

The FEMA Region 2 office, located in New York, NY, partners with federal emergency management for eight Tribal Nations and four states/territories.

States and Territories

Visit the state/territory's page for localized content, such as disaster recovery centers, flood maps, fact sheets, jobs and other resources.

Leadership

David Warrington

Region 2 Administrator

Andrew D’Amora

Region 2 Deputy Administrator

Region 2 Resources

Ten adults in business casual clothes jumping in the air and laughing in front of brightly colored art.

“Make a Difference” Recruitment Initiative

FEMA's “Make a Difference” recruitment initiative is partnering with regional colleges and universities to match more than 300 students and alumni from a broad range of disciplines to fill vacancies in our Region 2 locations.

Start Your Career

Use the search filters below to browse content tailored to help Region 2 prepare for, respond to and recover from disasters.

alert - warning

Dezole, pa gen okenn rezilta ki koresponn ak chwa filt ou yo.
Tanpri remete filtè a a zewo oswa modifye chwa ou yo epi eseye ankò.

Contact Us

General
FEMA-R2-ExternalAffairs@fema.dhs.gov

Hurricane Maria News Desk
Puerto Rico
866-366-8807
fema-newsdeskpr@fema.dhs.gov

Regional News and Information

Administratè FEMA Deanne Criswell te anonse jodi a ke Prezidan Joseph R. Biden, Jr. te mete plis asistans pou katastwòf disponib pou Zile Vyèj Ameriken yo lè li otorize yon ogmantasyon nan nivo finansman federal pou depans ke siklòn Irma ak Maria te koze nan mwa septanm 2017.
illustration of page of paper Nòt Laprès | Published:
ST. CROIX, Zile Vyèj Ameriken (U.S. Virgin Islands) - Yon angajman $928.7 milyon dola pou demoli epi ranplase Lopital Roy Lester Schneider a nan St. Thomas make yon etap enpòtan nan kolaborasyon FEMA avèk teritwa a pou rekonstui enfrastrikti swen sante atravè Zile Vyèj Ameriken yo ki te andomaje pandan siklòn Irma ak Maria nan mwa Septanm 2017.
illustration of page of paper Nòt Laprès | Published:
FEMA ap chèche elèv ki nan 8yèm ane rive nan 11yèm ane nan Zile Vyèj Ameriken yo ki pasyone nan lide pou fè yon enpak pozitif kominote yo epi ki swete rantre nan Konsèy Preparasyon Jèn yo. Konsèy la reyini adolesan ki soti toupatou nan peyi a ki enterese nan preparasyon kominote a epi k ap chèche bati ladrès lidèchip ak rezo ki pral nouri siksè yo nan lavni.
illustration of page of paper Nòt Laprès | Published:
Zile Vyèj Ameriken yo -- FEMA, an kowòdinasyon ak Komisyon Federal Kominikasyon an (FCC), ak Ajans Jesyon Ijans Teritwa Zil Vyèj yo pral fè yon tès nan Zile Vyèj Ameriken yo nan Sistèm Alèt pou Ijans (EAS) ak Alèt pou Ijans Sanfil (WEA) nan jou 4 oktòb.
illustration of page of paper Nòt Laprès | Published:
ST. CROIX, Zile Vyèj Ameriken yo – Pandanke U.S. Virgin Islands (USVI) sonje anivèsè sis ane devastasyon Siklòn Irma te koze a, Teritwa a ap fè fas ak yon nouvo defi ak Siklòn Lee ki ap apwoche. Distribisyon evènman sa yo souliye enpòtans preparasyon an epi li sèvi kòm yon rapèl sou rezistans ak detèminasyon kominote USVI a montre devan katastwòf natirèl yo te di Mark A. Walters, Kowòdonatè V.I. Biwo Zòn Karayib la.
illustration of page of paper Nòt Laprès | Published: