alert - warning

This page has not been translated into Kreyòl. Visit the Kreyòl page for resources in that language.

Region 2

States/Territories

Leadership

Resources

Contact

News

The FEMA Region 2 office, located in New York, NY, partners with federal emergency management for eight Tribal Nations and four states/territories.

States and Territories

Visit the state/territory's page for localized content, such as disaster recovery centers, flood maps, fact sheets, jobs and other resources.

Leadership

David Warrington

Region 2 Administrator

Andrew D’Amora

Region 2 Deputy Administrator

Region 2 Resources

Ten adults in business casual clothes jumping in the air and laughing in front of brightly colored art.

“Make a Difference” Recruitment Initiative

FEMA's “Make a Difference” recruitment initiative is partnering with regional colleges and universities to match more than 300 students and alumni from a broad range of disciplines to fill vacancies in our Region 2 locations.

Start Your Career

Use the search filters below to browse content tailored to help Region 2 prepare for, respond to and recover from disasters.

alert - warning

Dezole, pa gen okenn rezilta ki koresponn ak chwa filt ou yo.
Tanpri remete filtè a a zewo oswa modifye chwa ou yo epi eseye ankò.

Contact Us

General
FEMA-R2-ExternalAffairs@fema.dhs.gov

Hurricane Maria News Desk
Puerto Rico
866-366-8807
fema-newsdeskpr@fema.dhs.gov

Regional News and Information

ZILE VYÈJ AMERIKEN - Pandan n ap kòmanse sezon siklòn nan Atlantik ane sa a, kounye a se moman pou mete ajou twous pwovizyon pou katastwòf ou a! Ou ka bezwen siviv pou kont ou pou kèk tan apre yon tanpèt twopikal oswa yon siklòn te frape Zile Vyèj Ameriken yo.
illustration of page of paper Nòt Laprès | Published:
ZILE VYÈJ OZETAZINI - Sezon siklòn yo kòmanse, e li enpòtan pou rezidan yo prepare tèt yo ak kay yo pou tanpèt ki ta ka frape Karayib la. Administrasyon Nasyonal Oseyan ak Atmosfè (NOAA, akwonim an Angle) prevwa yon sezon siklòn nan Atlantik ki pi wo pase nòmal ane sa a, ak potansyèl pou 17-25 tanpèt nonmen, li esansyèl pou prepare, rete enfòme ak vijilan pou danje ki ta ka deranje lavi moun, fanmi ak biznis.
illustration of page of paper Nòt Laprès | Published:
ZILE VYÈJ AMERIKEN YO – Soti 20 me rive 24 me, Gouvènman Zile Vyèj yo ak patnè federal yo te patisipe nan yon seri atelye repons ak rekiperasyon ansanm ak yon egzèsis repons preparasyon pou siklòn pou ranfòse efò preparasyon anvan sezon siklòn nan Atlantik la.
illustration of page of paper Nòt Laprès | Published:
Zile Vyèj Ameriken yo –- Kounye a se moman pou oumenm ak fanmi w pou w pare pou sezon siklòn nan Atlantik la. Semèn Preparasyon Nasyonal Siklòn lan se yon opòtinite pafè pou evalye risk ou genyen nan tanpèt, mete ajou plan kominikasyon ijans fanmi ou, ranpli pwovizyon ijans ou yo, epi revize dokiman pèsonèl ak finansye ou yo.
illustration of page of paper Nòt Laprès | Published:
Sen Kwa, Zile Vyèj Ameriken yo – Yon angajman $384.8 milyon pou demoli ak ranplase twa lekòl primè nan Sen Kwa, youn nan Sen Toma epi repare yon depo pwovizyon pou kafeterya lekòl nan Sen Toma make etap final yo nan kolaborasyon FEMA ak Teritwa a pou rebati enfrastrikti lekòl atravè Zile Vyèj Ameriken yo ki te andomaje pandan siklòn Irma ak Maria nan mwa Septanm 2017 la.
illustration of page of paper Nòt Laprès | Published: