alert - warning

This page has not been translated into Kreyòl. Visit the Kreyòl page for resources in that language.

Region 2

States/Territories

Leadership

Resources

Contact

News

The FEMA Region 2 office, located in New York, NY, partners with federal emergency management for eight Tribal Nations and four states/territories.

States and Territories

Visit the state/territory's page for localized content, such as disaster recovery centers, flood maps, fact sheets, jobs and other resources.

Leadership

David Warrington

Region 2 Administrator

Andrew D’Amora

Region 2 Deputy Administrator

Region 2 Resources

Ten adults in business casual clothes jumping in the air and laughing in front of brightly colored art.

“Make a Difference” Recruitment Initiative

FEMA's “Make a Difference” recruitment initiative is partnering with regional colleges and universities to match more than 300 students and alumni from a broad range of disciplines to fill vacancies in our Region 2 locations.

Start Your Career

Use the search filters below to browse content tailored to help Region 2 prepare for, respond to and recover from disasters.

alert - warning

Dezole, pa gen okenn rezilta ki koresponn ak chwa filt ou yo.
Tanpri remete filtè a a zewo oswa modifye chwa ou yo epi eseye ankò.

Contact Us

General
FEMA-R2-ExternalAffairs@fema.dhs.gov

Hurricane Maria News Desk
Puerto Rico
866-366-8807
fema-newsdeskpr@fema.dhs.gov

Regional News and Information

Zile Vyèj Ameriken yo -- FEMA, an kowòdinasyon ak Komisyon Federal Kominikasyon an (FCC), ak Ajans Jesyon Ijans Teritwa Zil Vyèj yo pral fè yon tès nan Zile Vyèj Ameriken yo nan Sistèm Alèt pou Ijans (EAS) ak Alèt pou Ijans Sanfil (WEA) nan jou 4 oktòb.
illustration of page of paper Nòt Laprès | Published:
ST. CROIX, Zile Vyèj Ameriken yo – Pandanke U.S. Virgin Islands (USVI) sonje anivèsè sis ane devastasyon Siklòn Irma te koze a, Teritwa a ap fè fas ak yon nouvo defi ak Siklòn Lee ki ap apwoche. Distribisyon evènman sa yo souliye enpòtans preparasyon an epi li sèvi kòm yon rapèl sou rezistans ak detèminasyon kominote USVI a montre devan katastwòf natirèl yo te di Mark A. Walters, Kowòdonatè V.I. Biwo Zòn Karayib la.
illustration of page of paper Nòt Laprès | Published:
ST. CROIX, Zile Vyèj Ameriken yo – Pandan pi gwo aktivite nan sezon siklòn Atlantik la ap apwoche, FEMA ak Ajans Jesyon Ijans Teritwa Zile Vyèj ankouraje moun Zile Vyèj yo pou yo revize ak mete ajou plan preparasyon yo. Pran etap imedya pou prepare tèt ou ak paran pwòch ou yo. Ranpli twous preparasyon pou ijans ou a, pratike plan kominikasyon ijans ou a epi rete vijilan.
illustration of page of paper Nòt Laprès | Published:
Event Date(s): -
Reyinyon sou Enfòmasyon Piblik - Pwojè Simityè Piblik Cruz Bay
illustration of a calendar FEMA Event | Published:
ST. CROIX, Zile Vyèj Ameriken yo – Lè w gen yon plan an plas pou pwoteje kay ou kont debri k ap vole ak lapli van ki te lakòz tanpèt twopikal ak siklòn yo, sa ap mete w nan yon bon pozisyon pou w pwoteje youn nan pi gwo envestisman w yo.
illustration of page of paper Nòt Laprès | Published: