alert - warning

Yo pa tradui paj sa a nan lang Kreyòl ayisyen. Ale sou Kreyòl ayisyen paj la pou jwenn resous nan lang sa a.

Region 2

Environmental Planning and Historic Preservation

Risk Map

Mitigation Guides

Individual and Community Preparedness Resources

Youth Preparedness Council

Regional Long-Term Recovery

Leadership

Contact Us

News

FEMA Region 2 office, located in New York, N.Y. oversees federal emergency management for eight Tribal Nations and the following states/ territories:

Environmental Planning and Historic Preservation

Potential impacts to the environment and cultural resources must be considered when a community applies for FEMA funding through Public AssistanceHazard Mitigation Assistance and Preparedness Grants.

Risk Mapping, Assessment and Planning (Risk MAP)

Risk Mapping, Assessment and Planning (Risk MAP) is a national FEMA program that works with states, tribes, territories and local communities to evaluate and better understand their current flood risk, as well as the actions that can be taken to mitigate and become more resilient against future risk.

Mitigation Guides

Guides To Expanding Mitigation

The Guides to Expanding Mitigation are part of a series designed to highlight innovative and emerging partnerships for mitigation.

View All Guides To Expanding Mitigation

Mitigation Funding Resource Guides

Mitigation Funding Resource Guides provide state, territory, and local officials with a wide range of potential funding resources including grants, loans, technical assistance and in-kind services from multiple stakeholders.

View All Mitigation Funding Resource Guides

Individual and Community Preparedness Resources

Learn about a wide-array of topics ranging from youth preparedness and cybersecurity to COVID-19 preparedness, response, mitigation and resiliency. Webinar descriptions and links to archived sessions are included.

The Region II Individual and Community Preparedness program prepares communities for disasters through info-sharing and training — inspiring people to take action to foster preparedness and build resilience.

Webinars

Social Reinsertion During the Pandemic

Please join the Region 2 National Preparedness Division in partnership with Americares for a webinar on social reinsertion and managing the fear of leaving your home during the pandemic.

A global emergency, such as the COVID-19 pandemic, can affect people on many levels.

Faced with the challenge of resuming ordinary social practices, while there is still a risk of contagion, many people may experience intense fear of leaving their homes. Faced with this challenge, there are measures that can be taken to reduce fear without abandoning proper precautions. 

View All Preparedness Webinars

Preparedness and Resilience Bulletin

alert - info

The biweekly Preparedness and Resilience Bulletin shares news, upcoming webinars and events, training opportunities, funding announcements, articles and preparedness tips. Subscribe to receive this resource designed with the whole community in mind.

"What Would You Do" Scenarios

A key element to successfully responding to and recovering from a major disaster is the overall preparedness of individual citizens, families and the community. With that in mind, we invite you to participate in a series of ‘What would you do?’ scenarios to assess your level of preparedness. These tabletop activities are intended to be low-stress conversation starters for the whole community. Each scenario includes discussion questions for the activity, a facilitator guide and some helpful links to enhance individual and community preparedness.

Youth Preparedness Council

FEMA’s National Youth Preparedness Council (YPC) was created in 2012 to bring together youth leaders interested in supporting disaster preparedness and making a difference in their communities with national and local preparedness projects. Since 2012 many states, counties and municipalities have adopted this model to form their own YPCs.  

The Region II YPC supports FEMA’s ongoing commitment to involve the youth of America in preparedness-related activities and resilience. Students from New York, New Jersey, Puerto Rico, the U.S. Virgin Islands and our Tribal Nations come together to implement preparedness projects in an effort to make their communities better prepared and more resilient.

If you have any questions, please send us an email.

Regional Long-Term Recovery

Our capabilities were tested in 2012 when Hurricane Sandy affected the entire East Coast from Florida to Maine, as well as states as far inland as West Virginia, Ohio and Indiana. The storm’s effects were extensive, leaving millions without power, destroying hundreds of thousands of homes and causing tens of billions in damages. Read more on our Historic Disaster Page.

Leadership

David Warrington

David Warrington
Regional Administrator

Read David Warrington Bio

Jason Wind Profile Pic

Jason Wind
Deputy Regional Administrator (Acting)

Read Jason Wind Bio

Jose Baquero

Jose G. Baquero
Federal Disaster Recovery Coordinator, Puerto Rico

Read Jose G. Baquero Bio

Contact Us

Regional News and Information

Patenarya Teritwa a ansanm ak FEMA kontinye avanse nan inisyativ ki pran pou gen asirans kominote lojman piblik yo ap gen mwayen pou diminye risk yo yon fason pou lojman yo ka plis an sekirite pou fanmi yo epi pou yo ka pi byen reziste ak tanpèt k ap rive yo. kounye a, Otorite ki responsab lojman sou Zile Vyèj yo kapab kontinye pwojè yo genyen pou ranfòse twati, pòt, ak fenèt yo nan konplèks lojman Frederiksted la, grasa apwobasyon FEMA pou yon montan 24.4 milyon dola pou dezyèm faz nan yon pwojè renovasyon ewolyèn nan Paviyon Walter I.M. Hodge nan.
illustration of page of paper Nòt Laprès | May 13, 2022
NEW YORK – uit (8) mwa ki vini apre rès Siklòn Ida te ravaje kay, biznis, enfrastrikti nan eta New York, FEMA, Administrasyon Ti Antrepriz Ozetazini ak Pwogram Asirans Nasyonal Kont Inondasyon, te apwouve prèske 800 milyon dola pou ede Abitan New York yo retabli epi rekonstwi.
illustration of page of paper Nòt Laprès | May 11, 2022
Jodi a se pi bon jou pou ou menm ansanm ak fanmi w kòmanse fè preparasyon pou sezon siklòn ki pral rive nan Atlantik la. Pandan semèn nasyonal preparasyon pou siklòn yo, gade pou w wè pèsonèlman nan ki degre w riske, aplike plan kominikasyon ijans pou fanmi w lan, kòmanse renouvle kit pou ijans ou a epi egzamine plan pou asirans ou yo.
illustration of page of paper Nòt Laprès | May 3, 2022
Gras ak yon kolaborasyon ant FEMA ak teritwa a pou ranfòse yon kilti rezistans nou te rive apwouve, nan mwa fevriye a, yon anvlòp $14.5 milyon dola nou plase nan travay pèmanan pou sipòte pwojè rekiperasyon apre siklòn 2017 yo. 14,5 milyon dola a gen ladan li 10,3 milyon dola pou ranfòse rezo elektrik teritwa a ak 3,3 milyon dola pou reparasyon enstalasyon nan lekòl yo.
illustration of page of paper Nòt Laprès | March 11, 2022
NEW YORK - FEMA te dekese anviwon $335,000 pou finanse Temple Tikvah ki nan Konte Nassau an pou depans ki te fèt nan kad mezi pwoteksyon annijans yo aprè dega k te genyen nan moman pasaj Siklòn Ida an. Sa se sèlman youn nan demach FEMA te fè pou ede nan rekiperasyon ak rekonstriksyon tanp adorasyon nan eta New York yo.
illustration of page of paper Nòt Laprès | February 14, 2022