alert - warning

This page has not been translated into Kreyòl. Visit the Kreyòl page for resources in that language.

Region 2

States/Territories

Leadership

Resources

Contact

News

The FEMA Region 2 office, located in New York, NY, partners with federal emergency management for eight Tribal Nations and four states/territories.

States and Territories

Visit the state/territory's page for localized content, such as disaster recovery centers, flood maps, fact sheets, jobs and other resources.

Leadership

David Warrington

Region 2 Administrator

Andrew D’Amora

Region 2 Deputy Administrator

Region 2 Resources

Use the search filters below to browse content tailored to help Region 2 prepare for, respond to and recover from disasters.

alert - warning

Dezole, pa gen okenn rezilta ki koresponn ak chwa filt ou yo.
Tanpri remete filtè a a zewo oswa modifye chwa ou yo epi eseye ankò.

Contact Us

General
FEMA-R2-ExternalAffairs@fema.dhs.gov

Hurricane Maria News Desk
Puerto Rico
866-366-8807
fema-newsdeskpr@fema.dhs.gov

Regional News and Information

FEMA ap chèche elèv ki nan 8yèm ane rive nan 11yèm ane nan Zile Vyèj Ameriken yo ki pasyone pou preparasyon pou katastwòf epi ki fè yon enpak pozitif pou detèminasyon kominote yo pou yo rantre nan Konsèy Preparasyon Jèn yo.
illustration of page of paper Nòt Laprès | Published: February 22, 2023
Anvan dlo a te kòmanse bese epi van yo te vin kalm an 2017, yon fraz te demake rès yo pou senbolize rekouvreman - "VI Strong." Ekspresyon sa a non sèlman reflete lespri moun Zile Vyèj yo, men tou kaptire efò rekiperasyon yo nan senk (5) dènye ane ki sot pase yo. Bati “VI Strong” vle di sèvi ak resous pou non sèlman rebati sa ki te pèdi, men tou pou rebati sa ki pi solid ak pi rezistan pou pwoteje kont katastwòf yo alavni.
illustration of page of paper Nòt Laprès | Published: October 7, 2022
Yon ti tan apre siklòn Irma ak Maria te pase sou teritwa a an 2017, manm gwoup kominotè lokal yo, òganizasyon ki baze sou lafwa, òganizasyon kominotè ak òganizasyon non-gouvènmantal yo te kolabore pou etabli gwoup rekiperasyon alontèm sou St. Croix, Sen John ak Sen Thomas. Gwoup rekiperasyon alontèm yo responsab pou ede adrese bezwen sivivan ki elijib pou katastwòf yo apre yo fin maksimize fon leta ak federal ki disponib pou yo.
illustration of page of paper Nòt Laprès | Published: October 5, 2022
Depi siklòn Irma ak Maria te devaste Zile Vyèj Ameriken yo an 2017, FEMA te konsantre anpil nan efò li yo pou ede avèk yon kantite pwojè pou diminye risk ak danje kont ensidan ak katastwòf yo alavni.
illustration of page of paper Nòt Laprès | Published: October 5, 2022
Nan mwa septanm 2017, gwo lapli ak gwo van siklòn Irma ak Maria te domaje anpil enstalasyon Depatman Sante Zile Vyèj Etazini (VIDOH) atravè teritwa a. De tanpèt Kategori 5 sa yo te lakòz domaj estriktirèl katastwofik. Anpil bilding sibi domaj sou do kay yo epi yo te kite inonde ak monte pa mwazi. Gen kèk estrikti ki te dwe demoli pou prepare pou konstriksyon etablisman tanporè.
illustration of page of paper Nòt Laprès | Published: September 30, 2022