News, Media & Events: Virgin Islands

Preparedness Tips

A few inches of water in a 1,000-square foot home could cost more than $10,000 in repairs and replacement of personal possessions. Homeowner’s insurance doesn’t cover most floods. Learn more about flood insurance.

Press Releases and Fact Sheets

Zile Vyèj Ameriken yo -- FEMA, an kowòdinasyon ak Komisyon Federal Kominikasyon an (FCC), ak Ajans Jesyon Ijans Teritwa Zil Vyèj yo pral fè yon tès nan Zile Vyèj Ameriken yo nan Sistèm Alèt pou Ijans (EAS) ak Alèt pou Ijans Sanfil (WEA) nan jou 4 oktòb.
illustration of page of paper Nòt Laprès |
ST. CROIX, Zile Vyèj Ameriken yo – Pandanke U.S. Virgin Islands (USVI) sonje anivèsè sis ane devastasyon Siklòn Irma te koze a, Teritwa a ap fè fas ak yon nouvo defi ak Siklòn Lee ki ap apwoche. Distribisyon evènman sa yo souliye enpòtans preparasyon an epi li sèvi kòm yon rapèl sou rezistans ak detèminasyon kominote USVI a montre devan katastwòf natirèl yo te di Mark A. Walters, Kowòdonatè V.I. Biwo Zòn Karayib la.
illustration of page of paper Nòt Laprès |
ST. CROIX, Zile Vyèj Ameriken yo – Pandan pi gwo aktivite nan sezon siklòn Atlantik la ap apwoche, FEMA ak Ajans Jesyon Ijans Teritwa Zile Vyèj ankouraje moun Zile Vyèj yo pou yo revize ak mete ajou plan preparasyon yo. Pran etap imedya pou prepare tèt ou ak paran pwòch ou yo. Ranpli twous preparasyon pou ijans ou a, pratike plan kominikasyon ijans ou a epi rete vijilan.
illustration of page of paper Nòt Laprès |