News, Media & Events: Virgin Islands

Preparedness Tips

A few inches of water in a 1,000-square foot home could cost more than $10,000 in repairs and replacement of personal possessions. Homeowner’s insurance doesn’t cover most floods. Learn more about flood insurance.

Press Releases and Fact Sheets

FEMA ap chèche elèv ki nan 8yèm ane rive nan 11yèm ane nan Zile Vyèj Ameriken yo ki pasyone pou preparasyon pou katastwòf epi ki fè yon enpak pozitif pou detèminasyon kominote yo pou yo rantre nan Konsèy Preparasyon Jèn yo.
illustration of page of paper Nòt Laprès | February 22, 2023
Anvan dlo a te kòmanse bese epi van yo te vin kalm an 2017, yon fraz te demake rès yo pou senbolize rekouvreman - "VI Strong." Ekspresyon sa a non sèlman reflete lespri moun Zile Vyèj yo, men tou kaptire efò rekiperasyon yo nan senk (5) dènye ane ki sot pase yo. Bati “VI Strong” vle di sèvi ak resous pou non sèlman rebati sa ki te pèdi, men tou pou rebati sa ki pi solid ak pi rezistan pou pwoteje kont katastwòf yo alavni.
illustration of page of paper Nòt Laprès | October 7, 2022
Yon ti tan apre siklòn Irma ak Maria te pase sou teritwa a an 2017, manm gwoup kominotè lokal yo, òganizasyon ki baze sou lafwa, òganizasyon kominotè ak òganizasyon non-gouvènmantal yo te kolabore pou etabli gwoup rekiperasyon alontèm sou St. Croix, Sen John ak Sen Thomas. Gwoup rekiperasyon alontèm yo responsab pou ede adrese bezwen sivivan ki elijib pou katastwòf yo apre yo fin maksimize fon leta ak federal ki disponib pou yo.
illustration of page of paper Nòt Laprès | October 5, 2022