U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Mississippi

Active Disasters: 1

Active Disaster 4576

There is an active disaster declaration involving Hurricane Zeta. Learn about Disaster 4576

Disaster Declaration 4576 Amount
Individual Assistance Applications Approved 796
Total Individual & Households Program (IHP) $2,840,557.77*
Total Public Assistance Grants Dollars Obligated $0.00*

As of Jan 1, 2021. * See Full Data

alert - warning

Ale sou COVID-19 paj nou an ak nan coronavirus.gov jwenn dènye enfòmasyon yo sou mezi entèvansyon pou pandemi a.

News and Information

Ekip Travay pou Chèn Rezèv la ap kontinye egzekite yon estrateji pou maksimize disponiblite resous pwoteksyon ak resous ki sove lavi yo atravè FEMA pou yon entèvansyon nan tout peyi Lamerik.

illustration of page of paper Press Release | July 25, 2020

WASHINGTON - Rate resous medikal yo nan konba kont COVID-19 la se yon pwoblèm mondyal li ye. Peyi Etazini ap fè konkirans avèk plizyè lòt peyi pou menm resous yo.

illustration of page of paper Press Release | May 21, 2020

WASHINGTON – FEMA ap kontinye pran mezi pwo-aktif pou adrese pandemi COVID-19 la.  Pou ede desèvi kliyan Pwogram Asirans Inondasyon Nasyonal (National Flood Insurance Program, NFIP) li yo ki ka gen

illustration of page of paper Press Release | July 26, 2020

Declared Disasters

Incident Period: -
Major Disaster Declaration declared on
Incident Period: -
Emergency Declaration declared on
Incident Period: -
Emergency Declaration declared on