News, Media & Events: Mississippi

Preparedness Tips

A few inches of water in a 1,000-square foot home could cost more than $10,000 in repairs and replacement of personal possessions. Homeowner’s insurance doesn’t cover most floods. Learn more about flood insurance.

Press Releases and Fact Sheets

Rezidan Mississippi yo kap resevwa Sekirite Sosyal oswa lòt peman gouvènman pa gen rezon pou yo enkyete ke asistans FEMA pou katastwòf kapab afekte benefis yo.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon |
Pwopriyetè kay Mississippi, lokatè, pwopriyetè biznis ak òganizasyon non-pwofi yo nan konte Amite, Hancock, Harrison, Jackson, Pearl River, Pike, Walthall ak Wilkinson ki te gen kay andomaje oswa lòt pèt ki pa asire akoz siklòn Ida gen mwens pase de semèn ki rete pou yo aplike pou asistans katastwòf federal.
illustration of page of paper Nòt Laprès |
Etandone Misisipyen ki kalifye yo kòmanse resevwa asistans federal, FEMA ap ankouraje aplikan yo pou yo itilize lajan an pou depans ki gen rapò ak dezas la sèlman.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon |