U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

FEMA Ofri Seminè sou Entènèt Gratis sou Rekonstwiksyon

Release Date:
February 19, 2021

BATON ROUGE, La. – Kominote Edikatif ak Sansibilizasyon FEMA ofri seminè sou entènèt gratis pou ede moun yo ki te afekte pandan dènye siklòn yo avèk rekouvreman yo

Seminè sou entènèt yo pral fèt nan dat 23 ak 25 fevriye a 10:30 a.m. epi a 6:30 p.m. Sijè yo se:

  • Prezantasyon sou Mitigasyon pou Veteran avèk Fanmi Militè yo. (Feb. 23)
  • Kijan pou Netwaye Apre yon Inondasyon. (Feb. 25)

Yo pral anrejistre sesyon yo epi yo pral disponib sou Sitwèb Mitigasyon Louisiana a: https://fema.connectsolutions.com/lamit si ou pa kapab patisipe.

Y ap itilize Platfòm Adobe Connect nan sesyon sa yo. Pou garanti w ap kapab patisipe, klike sou lyen ki swiv la: https://fema.connectsolutions.com/common/help/en/support/meeting_test.htm.

Vizite Connect Event Catalog (connectsolutions.com) pou enskri nan seminè sou entènèt yo.

Si w genyen nenpòt kesyon, tanpri rele nimewo 833-FEMA-4-US or 833-336-2487.

Oswa vizite sitwèb paj Mitigasyon FEMA Mitigation a nan https://fema.connectsolutions.com/lamit/ oswa https://fema.connectsolutions.com/la-es-mit/ pou lang Panyòl.

Pou dènye enfòmasyon sou Siklòn Laura, vizite sitwèb Louisiana Hurricane Laura (DR-4559-LA). Pou dènye enfòmasyon sou Siklòn Delta, vizite Louisiana Hurricane Delta (DR-4570-LA).  Pou dènye enfòmasyon sou Siklòn Zeta, vizite Louisiana Hurricane Zeta (DR-4577-LA) oswa suiv kont Twitter FEMA Rejyon 6 la sou FEMA Region 6 (@FEMARegion6) / Twitter.

Tags:
Dènye mizajou February 22, 2021