U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

FEMA Cung cấp các Hội thảo Qua Mạng Miễn phí về Xây dựng lại

Release Date:
February 19, 2021

BATON ROUGE, La. – Ban Tiếp cận Cộng đồng và Phổ biến Kiến thức của FEMA cung cấp các buổi hội thảo qua mạng miễn phí để giúp mọi người bị ảnh hưởng bởi các cơn bão gần đây khắc phục hậu quả.

Các hội thảo qua mạng sẽ được tổ chức vào ngày 23 và 25 Tháng Hai lúc 10:30 a.m. và 6:30 p.m. Các chủ đề là:

  • Tổng quan về Giảm thiểu Nguy cơ cho Cựu chiến binh và Gia đình Quân nhân. (Ngày 23 Tháng Hai)
  • Cách Dọn dẹp Sau Lũ lụt. (Ngày 25 Tháng Hai)

Các buổi họp sẽ được ghi lại và sẽ được cung cấp qua đường Liên kết Web Giảm thiểu Nguy cơ của Louisiana: https://fema.connectsolutions.com/lamit nếu quý vị không thể tham dự.

Nền tảng Adobe Connect được sử dụng cho các buổi hội thảo này. Để đảm bảo quý vị có thể tham gia, hãy nhấp vào đường liên kết sau: https://fema.connectsolutions.com/common/help/en/support/meeting_test.htm.

Truy cập Connect Event Catalog (connectsolutions.com) để đăng ký cho các buổi hội thảo qua mạng.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gọi số 833-FEMA-4-US hoặc 833-336-2487.

Hoặc truy cập trang web Giảm thiểu Nguy cơ của FEMA tại https://fema.connectsolutions.com/lamit/ hoặc                         https://fema.connectsolutions.com/la-es-mit/ cho Tiếng Tây Ban Nha.

Để biết thông tin mới nhất về Bão Laura, hãy truy cập Bão Laura Louisiana (DR-4559-LA). Đối với Bão Delta, hãy truy cập Bão Delta Louisiana (DR-4570-LA) .Để biết thông tin mới nhất về Bão Zeta, hãy truy cập Bão  Zeta Louisiana (DR-4577-LA) hoặc theo dõi tài khoản Twitter của FEMA Khu Vực 6 tại FEMA Region 6 (@FEMARegion6) / Twitter.

Tags:
Cập nhật lần cuối February 22, 2021