Main Content

Florida Hurricane Michael (DR-4399)

Ensidan Peryòd: October 07, 2018 - October 19, 2018
Major Disaster Declaration te deklare sou October 11, 2018

Aplikasyon Asistans Endividyèl
Approved: 31,409

Total Individual & Households Program
Dollars Approved: $149,442,741.11

Total Sibvansyon Asistans Piblik
Dollars Obligated: $963,677,227.39

deziyen Konte (Asistans endividyèl):

Bay, Calhoun, Franklin, Gadsden, Gulf, Holmes, Jackson, Leon, Liberty, Taylor, Wakulla, Washington

Asistans Finanacial

Asistans endividyèl - Dollars Approved

$149,442,741.11

Total endividyèl ak Kay Pwogram - Dollars Approved*

$122,940,207.89

Total Asistans Lojman - Dollars Approved*

$26,502,533.22

Total Lòt Bezwen Asistans - Dollars Approved*

31,409

Total Asistans Endividyèl - Applications Approved*

Asistans Piblik - Dollars Approved

$963,677,227.39

Total Sibvansyon Asistans Piblik - Dollars Obligated✝

$829,284,487.07

Travay Ijans (Kategori A-B) - Dollars Obligated✝

$98,590,733.86

Pèmanan Travay (Kategori C-G) - Dollars Obligated✝

* Dola Apwouve: dola Asistans apwouve men se pa nesesèman debouse.
✝ Dollars Obligated: Fon disponib nan Eta a atravè transfè elektwonik yo revizyon final FEMA ak apwobasyon nan pwojè Asistans Piblik.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Information is updated every 24 hours.

Aplike pou èd akòz Katastwòf

 

Pwopriyetè kay, lokatè, pwopriyetè biznis ki fè pèt, ki pa gen asirans, epi ki pa gen ase asirans akòz Ouragan Michael nan konte Bay, Franklin, Gadsden, Gulf, Holmes, Jackson, Leon, Liberty, Taylor, Wakulla Ak Washington ka aplike kounye a pou èd akòz katastwòf la.

 

Si ou gen yon kontra asirans pwopriyetè kay oswa yon kontra asirans pou inondasyon, depoze reklamasyon asirans ou imedyatman anvan ou aplike pou èd akòz katastwòf la. Kòmanse pwosesis la rapid. Plis ou soumèt reklamasyon an byen rapid, se plis rekiperasyon w lan pral kòmanse byen rapid.

 

Si ou pa kapab retounen lakay ou, oswa si ou pa kapab viv nan kay ou akòz domaj katastwòf fè ladan, ale sou sitwèb DisasterAssistance.gov, oswa rele nimewo 800-621-3362 (800-462-7585 TTY) (operatè ki pale anpil lang disponib, peze 2 pou lang Panyòl) pou detèmine si òganizasyon leta, òganizasyon volontè, ak òganizasyon lokal yo la nan kominote ou pou satisfè bezwen imedyat yo.

 

Nimewo pou rele gratis yo louvri ant 7a.m. ak 10 p.m., Lè Zòn Lès, sèt jou pa semèn

 

Si w ap viv nan youn nan konte ki deziyen yo, w ap bezwen enfòmasyon ki endike anba la yo pou aplike:

•Nimewo Sekirite Sosyal;

•Nimewo telefòn pou kontakte ou lajounen;

•Adrès postal ou nan moman an epi adrès ak kòd postal pwopriyete ki domaje a; epi

•Enfòmasyon sou asirans ou, si yo disponib.

 

Apre yon sivivan enskri avèk FEMA,  yon enspektè lojman ki gen kontra avèk FEMA ka kontakte sivivan an pou pran yon randevou pou vin fè yon enspeksyon pou verifye domaj ki asosye avèk katastwòf la. Enspeksyon an ap pran apeprè 20-40 minit. Enspektè a ap vle wè zòn ki domaje yo nan kay la, ak nenpòt mèb ak byen pèsonèl ou ki domaje. Pa gen frè pou peye pou enspeksyon an.

 

Si enspektè a jwenn li pa posib pou antre nan kay la, aplikan an gen obligasyon pou fè FEMA konnen lè li posib pou antre nan kay la epi pou mande yon nouvo enspeksyon. Pou modifye sitiyasyon yon lojman ki pa abitab, aplikan yo ta dwe rele Liy Èd pou katastwòf nan nimewo 800-621-3362. Lè sitiyasyon kay la modifye epi sivivan an mande yon nouvo enspeksyon, yon enspektè ki gen kontra avèk FEMA ap kontakte aplikan an pou pran yon randevou pou vin fè enspeksyon an.

 

Nan jou enspeksyon an, aplikan yo ta dwe mande enspektè a pou montre yon badj ID FEMA ki gen foto li ladan. Si yon enspektè refize montre idantifikasyon FEMA ki gen foto li, pa kite li fè enspeksyon an. Katastwòf yo pote souvan mètdam pwofesyonèl  ki pran avantaj sou bezwen sivivan yo akòz katastwòf.

•Yon moun ki gen laj 18 tan dwe prezan pandan enspeksyon an. Enspektè a ap mande pou wè tou:

•Pyès idantifikasyon ki gen foto;

•Prè v posesyon/okipasyon kay ki domaje a (bòdwo taks, liv peman ipotèk, kontra lokasyon oswa bòdwo sèvis piblik);

•Dokiman asirans (rezime kontra asirans pwopriyetè kay oswa asirans lokatè/oswa yon asirans machin);

•Lis moun k ap viv nan kay la nan moman katastwòf la; ak

•Tout domaj ki asosye avèk katastwòf la nan byen imobilye yo ak nan byen pèsonèl ou.

 

Lè pwosesis enspeksyon an fini,  FEMA ap revize dosye a epi y ap voye yon lèt ba aplikan an pou fè li konnen yon desizyon.

 

Si yon aplikan kalifye pou yon èd akòz katastwòf la, FEMA ap voye lajan nan chèk pa lapòs oswa sou fòm depo dirèk nan kont labank sivivan an. Si yon sivivan resevwa lajan pou èd pou lwaye, sivivan an dwe konsève dokiman ak resi peman li fè yo epitou li dwe gen yon kontra ekri pwopriyetè kay/lokatè a pou peryòd tan li resevwa èd la.

 

Si yon aplikan pa kalifye pou èd akòz katastwòf la, FEMA ap voye yon lèt ba aplikan an pou eksplike li pou kisa yo te detèmine li pa kalifye. Aplikan an ta dwe li lèt sa a avèk anpil atansyon. Anpil fwa, yon aplikan pa kalifye paske FEMA pa gen enfòmasyon ki enpòtan, tankou yon lèt peman reklamasyon asirans, prèv posesyon oswa prèv okipasyon kay la. Aplikan yo gen 60 jou pou konteste yon desizyon FEMA. Pwosesis kontestasyon an detaye nan lèt la.

 

Apre sivivan yo enskri pou èd pou katastwòf la, n  mande yo ou yo ranpli yon fòm aplikasyon pou prete lajan ki gen yon enterè ba akòz katastwòf la avèk Administrasyon Ti Biznis Ameriken (U.S Small Business Administration, SBA). SBA ofri prè pou enterè ki ba akòz katastwòf la pou biznis yo ak òganizasyon non-komèsyal tout dimansyon, pwopriyetè kay yo ak lokatè yo. Si yon sivivan ranpli yon fòm aplikasyon pou prete lajan sou kay li, sa ap fè li posib pou nou konsidere li pou èd siplemantè. Aplikan yo pa gen obligasyon pou aksepte prete lajan an si yo kalifye.

 

Aplikan SBA yo ka aplike sou entènèt sou sitwèb DisasterLoansba.gov. Enfòmasyon sou prè SBA ki gen enterè ba ak fòm aplikasyon yo disponib sou sitwèb Disaster Servicesba.gov. Oswa depi ou rele nimewo 800-659-2955(moun ki itilize TTY ap rele nimewo 800-877-839) oswa nan imèl nan DisasterCustomerService@sba.gov. Rele SBA nan nimewo 800-659-2955 pou mande pou yo voye yon fòm aplikasyon pa lapòs pou ou.

 

Èd FEMA ka gen ladan èd pou peye pou: lojman pwovizwa, èd pou repare kay ou annijans ak èd pou lwaye; depans medikal, pou swen dan ak depans pou antèman; byen pèsonèl debaz oswa lòt kalite atik pou bezwen imedyat.

 

Ajans Federal pou Jesyon Ijans (Federal Emergency Management Agency, FEMA) pa kapab double peman asirans fè yo. Men, sivivan ki pa asirans oswa moun sivivan ki pa gen ase asirans ka toujou resevwa èd la apre yo resevwa peman pou reklamasyon asirans yo.

Sant Rekiperasyon Apre Katastwòf

Sant Rekiperasyon Apre Katastwòf yo ofri sipò anpèsòn pou ede rezidan Florida yo atravè pwosesis asistans pou katastwòf apre pasaj Siklòn Michael. 

Reprezantan Eta Florida, Ajans Jesyon Ijans Federal (FEMA) ak Administrasyon Ti Biznis Etazini (SBA) nan sant yo pou reponn kesyon sou asistans apre katastwòf ak prè pou katastwòf ki gen enterè ba pou pwopriyetè kay yo, lokatè ak biznis yo. Yo kapab ede sivivan yo aplike pou asistans federal pou katastwòf. Sant yo sitiye nan adrès sila yo :

Konte ak #          Adrès    Orè

Related Links

Last Updated: 2018-10-23 04:00