U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Archive Alert

Archived Content. This page contains information that may not reflect current policy or programs. Learn more

Cơ Hội Cuối để Đến Trung Tâm Phục Hồi Sau Thảm Họa Drive-Thru ở Lacassine

Release Date Release Number
NR 019
Release Date:
September 13, 2020

BATON ROUGE, La.  – Những người sống sót sau Bão Laura ở Quận Jefferson Davis có thời gian đến 5 giờ chiều thứ Ba, 15 tháng 9 để đến trung tâm phục hồi sau thảm họa drive-thru tại trường Lacassine High School.

Bất kỳ người sống sót nào đã đăng ký với FEMA và muốn scan và nhập giấy tờ vào hồ sơ của mình đều có thể đến trung tâm tại Lacassine High School, 409 Algonia Ave., trước khi trung tâm đóng cửa lúc 5 giờ chiều vào ngày 15 tháng 9.

FEMA có một số Trung Tâm Phục Hồi Sau Thảm Họa drive-thru khác để người sống sót sau Bão Laura gửi giấy tờ và kiểm tra tình trạng của đơn đăng ký của họ. Để tìm địa điểm thuận tiện nhất, hãy tìm trên mạng tại DisasterAssistance.gov, sử dụng ứng dụng FEMA hoặc truy cập egateway.fema.gov/ESF6/DRCLocator.

Nếu không đến một trung tâm, quý vị có thể tải giấy tờ lên và kiểm tra trạng thái đơn đăng ký của quý vị trên mạng tại disasterassistance.gov.

Quý vị cũng có thể tìm giải đáp cho các thắc mắc của quý vị bằng cách gọi cho đường dây trợ giúp FEMA theo số 800-621-3362 hoặc TTY 800-462-7585. Nếu quý vị sử dụng 711 hoặc Dịch Vụ Tiếp Âm bằng Video (Video Relay Service) hãy gọi 800-621–3362. Gọi số tổng đài miễn phí từ 7 giờ sáng tới 10 giờ tối, theo giờ CDT, bảy ngày trong tuần. Có các điện thoại viên nói được nhiều ngôn ngữ.

Các Khoản Cho Vay Do Thảm Họa Do Bão Laura Gây Ra Của Cơ Quan Quản Trị Doanh Nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA)

Đối với các doanh nghiệp với bất kỳ quy mô nào và các tổ chức phi lợi nhuận tư nhân: lên đến 2 triệu dollar đối với thiệt hại tài sản. Đối với các doanh nghiệp nhỏ, các doanh nghiệp nhỏ tham gia hoạt động nông nghiệp và hầu hết các tổ chức phi lợi nhuận tư nhân: lên đến 2 triệu dollar nhu cầu vốn lưu động sau thảm họa nếu họ không có thiệt hại tài sản. Có một khoản vay doanh nghiệp tối đa 2 triệu dollar đối với bất kỳ sự kết hợp nào giữa thiệt hại tài sản và nhu cầu vốn lưu động.

Đối với các chủ nhà: lên đến $200.000 để sửa chữa hoặc thay thế nơi ở chính của mình. Đối với các chủ nhà và người thuê nhà: lên đến $40.000 để thay thế tài sản cá nhân, bao gồm xe.

Các doanh nghiệp và cư dân có thể đăng ký trực tuyến tại www.sba.gov/funding-programs/disaster-assistance. Nếu có thắc mắc và cần hỗ trợ điền đơn, hãy gọi số 800-659-2955 hoặc email FOCWAssistance@sba.gov.   

Để biết thông tin mới nhất về Bão Laura, truy cập www.fema.gov/disaster/4559 hoặc theo dõi tài khoản Twitter của FEMA Khu Vực 6 tại twitter.com/FEMARegion6.

Tags:
Cập nhật lần cuối March 18, 2021