Các tang lễ được lập kế hoạch trước và trả chi phí từ trước có đủ điều kiện nhận Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 không nếu người quá cố chết do COVID-19?

Không.

Bất kỳ nguồn thanh toán nào được chỉ định cụ thể để chi trả cho một tang lễ trước khi người đó qua đời đều được coi là trùng lặp và không đủ điều kiện để nhận bồi hoàn. Điều này bao gồm tiền bảo hiểm mai táng hoặc tang lễ, hợp đồng tang lễ được lập kế hoạch trước hoặc trả trước, ủy thác trả trước cho chi phí tang lễ, hoặc ủy thác không thể hủy ngang cho Medicare.

Để đủ điều kiện nhận Hỗ trợ tang lễ COVID-19, quý vị phải cung cấp tài liệu cho thấy quý vị đã phải chịu các chi phí tang lễ liên quan đến COVID-19 vào hoặc sau ngày 20 Tháng Một, 2020. FEMA không thể cung cấp hỗ trợ tài chính trùng lặp với bất kỳ nguồn tài trợ nào đã được chỉ định cụ thể để chi trả cho một tang lễ trước khi cá nhân qua đời hoặc cho một trường hợp tử vong không do COVID-19.

Cập nhật lần cuối