Èske fineray ki planifye ak peye alavans elijib pou Asistans Fineray COVID-19 si moun nan te mouri nan COVID-19?

Non.

Nenpòt sous peman ki deziyen spesifikman pou peye pou yon fineray pou lanmò konsidere kòm yon repwodiksyon e li pa elijib pou ranbousman.  Sa a gen ladan asirans pou fineray oswa antèman, yon kontra ki planifye oswa peye alavans, yon fidisi ki peye alavans pou depans fineray, oswa yon fidisi irevokab pou Medicaid.

Pou w elijib pou Asistans Fineray COVID-19, ou dwe bay dokiman ki montre ke ou te fè depans fineray ki gen rapò avèk COVID-19 nan oswa apre 20 Janvye 2020. FEMA pa ka bay asistans finansye ki doub nenpòt sous finansman ki deziyen spesifikman pou peye pou yon fineray anvan lanmò oswa pou lanmò ki pa gen rapò avèk COVID-19.

Dènye mizajou