alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Puerto Rico Severe Storm, Flooding, and Landslides

DR-4649-PR
Puerto Rico

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th2 4, 2022 - Th2 6, 2022

Ngày Công bố: Th3 29, 2022Local Resources Custom Text

Disaster Recovery Centers (DRC) 

Impacted survivors from the approved designated counties can visit the nearest DRC for help to apply for assistance. Representatives from FEMA and U.S. Small Business Administration are available at these centers to explain disaster assistance programs, answer questions about written correspondence and provide literature about repairs and rebuilding to make homes more disaster resistant.

Residents who previously registered for assistance do not need to visit the DRC, but can ask questions or seek further information in person at the DRC in addition to online or by phone.


Cách để Giúp

Hoạt Động Tình Nguyện và Quyên Tặng

Quá trình phục hồi có thể sẽ cần nhiều năm sau một thảm họa. Có nhiều cách để giúp như quyên góp tiền, các vật dụng cần thiết hoặc thời gian của quý vị. Tìm hiểu thêm về cách để giúp những người khó khăn.

Làm việc với FEMA

Nếu quý vị muốn cung cấp dịch vụ và hàng hóa được trả tiền trong quá trình cứu trợ thảm họa, hãy truy cập trang Làm việc với FEMA để bắt đầu.


Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhà ở (HA) - Số tiền được Duyệt $895,397.24
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $661,419.29
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $1,556,816.53
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 501