alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Washington Red Apple Fire

FM-5398-WA
Washington

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th7 13, 2021 - Th7 20, 2021

Ngày Công bố: Th7 14, 2021

Các Cam kết Tài trợ

Nếu và khi hỗ trợ tài chính được duyệt cho thảm họa này, nó sẽ được thể hiện ở đây. Thông tin được cập nhật mỗi giờ.