alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Georgia Severe Storms and Tornadoes

4600-DR-GA
Georgia

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th3 25, 2021 - Th3 26, 2021

Ngày Công bố: Tháng 5 5, 2021

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $12,148,126.17
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $16,686,175.44
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $30,888,528.64
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $1,909,648.81