alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

North Carolina Tropical Storm Eta

4588-DR-NC
North Carolina

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th11 12, 2020 - Th11 15, 2020

Ngày Công bố: Th3 3, 2021

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $894,353.50
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $32,991,819.91
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $36,775,836.84
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $4,394,401.82