U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Press Releases

BATON ROUGE, La. - Nếu quý vị là người thuê nhà ở Giáo xứ Jefferson, Lafourche, Orleans, Plaquemines, St. Bernard hoặc Terrebonne và bị thiệt hại hoặc mất mát do Bão Zeta, quý vị có thể đủ điều kiện…
Jan 14, 2021
BATON ROUGE, La. Chủ nhà và người thuê nhà bị thiệt hại do Bão Zeta ở Giáo xứ Jefferson, Lafourche, Orleans, Plaquemines, St. Bernard và Terrebonne nên đăng ký với FEMA và nộp đơn xin trợ giúp thảm…
Jan 13, 2021
BATON ROUGE, La. – Sẽ mất vài năm để Louisiana khắc phục hoàn toàn hậu quả của mùa bão 2020, đó là một quá trình vẫn đang được tiến hành ở nhiều khía cạnh. FEMA cùng với các đối tác liên bang và…
Jan 12, 2021
SALEM, Ore. – Vẫn còn tài nguyên để trợ giúp người sống sót sau những trận cháy rừng tàn phá năm 2020. Văn Phòng Quản Lý Khẩn Cấp Oregon và FEMA tiếp tục phối hợp để trợ giúp về gia cư, hư hại tài…
Jan 9, 2021
SALEM, Ore – Khi các gia đình, cộng đồng và doanh nghiệp tiếp tục phục hồi sau các trận cháy rừng tàn khốc vào tháng Chín, nhiệm vụ của chương trình Gia Cư Tạm Thời Trực Tiếp FEMA, là cung cấp gia cư…
Jan 6, 2021
SALEM, Ore. – FEMA bắt đầu xây cất địa điểm cơ quan này sẽ cung cấp gia cư tạm thời cho các gia đình người sống sót đủ điều kiện tại quận Linn và Marion. Sau khi hoàn tất, địa điểm mới ở Thành Phố…
Jan 6, 2021
BATON ROUGE, La.– Ba Trung tâm Khắc phục Hậu quả Thiên tai (DRC) dành cho người lái xe qua của FEMA sẽ bổ sung dịch vụ mới là “các Trung tâm Kháng nghị” ở các Giáo xứ Jefferson Davis, Lafayette và…
Dec 16, 2020
Các Nạn nhân Cháy rừng Cần Gọi cho Đường dây Trợ giúp FEMA hoặc truy cập DisasterAssistance.gov trước ngày 11 Tháng Mười Hai SACRAMENTO, Calif. – Các cá nhân và hộ gia đình bị thiệt hại do các trận…
Dec 3, 2020
SACRAMENTO, Calif. – Một Trung tâm Tiếp nhận Đăng ký Lưu động FEMA mở cửa ở Covelo vào Thứ Sáu, 4 Tháng Mười Hai, đến Chủ Nhật 6 Tháng Mười Hai, để phục vụ các nạn nhân cháy rừng của Quận Mendocino…
Dec 3, 2020
Các nạn nhân cháy rừng cần gọi cho Đường dây Trợ giúp FEMA hoặc truy cập DisasterAssistance.gov trước ngày 16 Tháng Mười Hai SACRAMENTO, Calif. – Các cá nhân và hộ gia đình bị thiệt hại do các trận…
Dec 2, 2020