Main Content

News Releases

01/16/2019
TALLAHASSEE, Fla. – FEMA avèk detayan nan konte Jackson ak Leon yo ap travay an tèt ansanm nan dat 17 rive 23 janvyePou yo bay enfòmasyon ak dokimantasyon gratis sou fason pou rann kay pi solik ak pi...
01/15/2019
TALLAHASSEE, Fla. –- Sivivan Siklòn Michael nan Florida yo pral genyen tan siplemantè pou yo soumèt reklamasyon prèv sinis pou Pwogram Nasyonal Asirans Inondasyon (NFIP) an apre desizyon FEMA pou li...
01/10/2019
TALLAHASSEE, Fla. — Genyen sèvis konsèy gratis ki disponib 24 sou 24, sèt jou sou sèt pou ede moun ki ap afwonte estrès yo genyen akoz Siklòn Michael. Sivivan yo kapab rele 800-985-5990 (TTY 800-846-...
01/09/2019
 TALLAHASEE, Fla. –Twa mwa apre Siklòn Michael touche tè, kominote yo ap kontinye efò rekiperasyon yo avèk sipò nan men Eta Florida ak ajans federal yo. Pwopriyetè kay, lokatè, biznis yo ak moun ki...
01/08/2019
TALLAHASSEE, Fla. – FEMA ak detayan nan konte Gadsden ak Washington ap kolabore nan dat 10 rive 16 janvye pou yo founi enfòmasyon ak dokimantasyon gratis sou fason pou rann kay pi solid ak pi...
01/02/2019
  TALLAHASSEE, Fla. – Pandan rezidan Florida yo ap repare oubyen rekonstwi kay yo ki andomaje nan Siklòn Michael, FEMA ak magazen amelyorasyon kay yo nan konte Bay ak Wakulla ap kolabore pou yo bay...
12/27/2018
  TALLAHASSEE, Fla. – Pandan rezidan Florida yo ap repare oubyen rekonstwi kay yo ki andomaje nan Siklòn Michael, FEMA ak magazen amelyorasyon kay yo nan konte Bay ak Leon ap kolabore pou yo bay...
12/19/2018
TALLAHASSEE, Fla. – Si ou se yon sivivan Siklòn Michael ki anrejistre pou asistans pou katastwòf epi sitiyasyon ou vin chanje, ou dwe avize FEMA.Anrejistreman fèmen kounyea. Sepandan, lè w avize FEMA...
12/12/2018
TALLAHASEE, Fla. – De mwa apre Siklòn Michael ravaje Nòdwès Florida ak vitès van ki te 155 mil pa è epi yon mare tanpèt ki te akablan, asistans federal pou katastwòf yo alwe pou sivivan yo depase $...
12/10/2018
TALLAHASSEE, Fla. – As Floridians repair or rebuild their homes damaged by Hurricane Michael, FEMA and home-improvement stores in Bay and Leon counties are teaming up to provide free information and...