Main Content

News Releases

01/29/2019
TALLAHASSEE, Fla. – Sant rekiperasyon apre katastwòf Leta/FEMA a nan Konte Gulf pral demenaje soti nan Wewahitchka pou l ale nan Port St. Joe nan dat jedi 31 janvye.Sant nan Wewahitchka a te louvri...
01/28/2019
Etap 1 – Pran kontak avèk ajan oubyen konpayi asirans ou tousuit pou w bay rapò sou pèt ou yo. Anvan w rele yo, asire w ke ou konnen non konpayi asirans ou a, nimewo kontra w la, ak yon nimewo...
01/25/2019
TALLAHASSEE, Fla. – Yon ekip ekspè nan imèb ak dirabilite imèb yo òganize yon evalyasyon 350 estrikti ki te afekte akoz Siklòn Michael nan zòn Bann Kotyè Florida a. Gras ak evalyasyon sa yo, Ekip...
01/23/2019
TALLAHASSEE, Fla. – Sarah Herring grandi kay fanmi li toupre bè a nan Port St. Joe, li te marye nan lakou kay la epi kounye a li se pwopriyetè kay la san li pa gen okenn ipotèk sou li. Van Siklòn...
01/23/2019
TALLAHASSEE, Fla. – FEMA ansanm ak detayan amelyorasyon kay nan Konte Leon yo ap travay an tèt ansanm nan dat 24 janvye rive 29 janvye pou yo bay enfòmasyon ak dokimantasyon gratis sou fason pou rann...
01/22/2019
TALLAHASSEE, Fla. – Sivivan Siklòn Michael ki te resevwa asistans tanporè pou lwaye nan FEMA epi ki toujou bezwen asistans yo dwe konplete epi soumèt fòmilè deklarasyon pou kontinye resevwa asistans...
01/16/2019
TALLAHASSEE, Fla. – FEMA avèk detayan nan konte Jackson ak Leon yo ap travay an tèt ansanm nan dat 17 rive 23 janvyePou yo bay enfòmasyon ak dokimantasyon gratis sou fason pou rann kay pi solik ak pi...
01/15/2019
TALLAHASSEE, Fla. –- Sivivan Siklòn Michael nan Florida yo pral genyen tan siplemantè pou yo soumèt reklamasyon prèv sinis pou Pwogram Nasyonal Asirans Inondasyon (NFIP) an apre desizyon FEMA pou li...
01/10/2019
TALLAHASSEE, Fla. — Genyen sèvis konsèy gratis ki disponib 24 sou 24, sèt jou sou sèt pou ede moun ki ap afwonte estrès yo genyen akoz Siklòn Michael. Sivivan yo kapab rele 800-985-5990 (TTY 800-846-...
01/09/2019
 TALLAHASEE, Fla. –Twa mwa apre Siklòn Michael touche tè, kominote yo ap kontinye efò rekiperasyon yo avèk sipò nan men Eta Florida ak ajans federal yo. Pwopriyetè kay, lokatè, biznis yo ak moun ki...