U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Press Releases

Baton Rouge, LA –Antanke sivivan ki soti nan toulède siklòn Louisiana yo, epi kòm delè limit pou enskri avèk FEMA pou asistans apre Siklòn Laura se 27 Oktòb, gen kèk moun ki kapab evite chèche èd kòm…
Oct 26, 2020
PENSACOLA, Fla. – Lè ou fin enskri pou asistans federal apre katastwòf, li enpòtan pou FEMA ka kontakte ou. Konnen apèl FEMA a ka parèt tankou yo soti nan nimewo enkoni epi asire FEMA gen enfòmasyon…
Oct 22, 2020
PENSACOLA, Fla. – Yon sant enskripsyon mobil FEMA nan Konte Bay te chanje lokal, ki anvigè mèkredi 21 oktòb 2020.   Sant Admisyon Enskripsyon Mobil (Mobile Registration Intake Center, MRIC) ki t’ap…
Oct 21, 2020
PENSACOLA, Fla. – Gen twa sant enskripsyon mobil FEMA nan Konte Escambia ki chanje adrès, efektif 19 oktòb 2020.   Sant yo, yo rele Sant Admisyon Enskripsyon Mobil (MRIC) yo, gen anplwaye FEMA kap…
Oct 19, 2020
PENSACOLA, Fla. — Aplike pou asistans katastwòf federal nan FEMA p ap afekte lòt avantaj federal sivivan katastwòf Florida ka resevwa. Rezidan nan konte Bay, Escambia, Okaloosa, Santa Rosa ak Walton…
Oct 19, 2020
BATON ROUGE, La.– Dat limit 27 oktòb pou anrejistre pou èd apre dezas FEMA nan kad siklòn Laura a ap pwoche byen rapid men gen kèk moun ki pa aplike paske yo pè ke lè yo resevwa sibvansyon federal la…
Oct 16, 2020
PENSACOLA, Fla. –  Konte Jefferson elijib kounye a pou sibvansyon Asistans Piblik FEMA pou repriz apre Siklòn Sally. Anplis, konte Bay, Calhoun, Franklin, Gadsden, Gulf, Holmes, Jackson, Liberty,…
Oct 14, 2020
ST. CROIX, U.S. Virgin Islands – Septanm te yon mwa remakab nan direksyon pwojè rekiperasyon  pou Teritwa a. Ajans Jesyon Ijans Federal [Federal Emergency Management Agency (FEMA)], atravè Pwogram…
Oct 13, 2020
BATON ROUGE, La. — Lokatè ak pwopriyetè kay nan pawas yo deziyen pou asistans FEMA yo apre Siklòn Laura gen jiska 27 oktòb pou yo anrejistre pou asistans. Asistans federal gen ladan èd pou lojman…
Oct 12, 2020
BATON ROUGE, La. - Yo pral louvri yon Sant Repriz Apre Dezas ki bay Sèvis Etan w nan Machin ou nan Ruston, pawas Lincoln nan dat 14 oktòb pou ede sivivan Siklòn Laura yo. Sèvis etan w nan machin nan…
Oct 12, 2020