U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Lè ou wè .gov se sa ki fè konnen li ofisyèl.

Sitwèb pou gouvènman federal yo tèmine ak yon .gov oswa .mil. Anvan w pataje enfòmasyon delika, asire w ke ou sou yon sit gouvènman federal.

Https

Sit la sekirize.

Endikasyon https:// asire ke ou konekte sou sitwèb ofisyèl la e ke tout enfòmasyon ou bay yo kode epi transmèt defason sekirize.

News Releases

Rezidan Bann Kotyè Florida ki te genyen domaj ak pèt ki pa t asire nan Siklòn Michael yo, e ki toujou genyen bezwen ki pa kouvri nan asistans leta oubyen asistans federal , kapab jwenn èd nan gwoup…
Feb 27, 2019
TALLAHASSEE, Fla. – Sant rekiperasyon apre katastwòf Leta/FEMA nan Konte Calhoun nan pral fèmen a 6 p.m. jou ki vandredi 22 fevriye a. Èd ap toujou disponib nan telefòn, sou entènèt oubyen lè w…
Feb 20, 2019
Si ou genyen yon kontra avèk Pwogram Nasyonal Asirans Inondasyon (NFIP) an epi kay ou te domaje grav akoz inondasyon nan Siklòn Michael e li sitiye nan Zòn ki gen Risk Espesyal pou Inondasyon, ou…
Feb 19, 2019
TALLAHASSEE, Fla. – Sant rekiperasyon apre katastwòf Leta/FEMA nan Callaway pral fèmen a 6 p.m. nan dat mèkredi 20 fevriye. Èd ap toujou disponib nan telefòn, sou entènèt oubyen lè w vizite yon sant…
Feb 19, 2019
TALLAHASSEE, Fla. – Kat mwa apre pasaj Siklòn Michael, Depatman Jesyon Ijans nan Florida, FEMA ak lòt ajans leta ak ajans federal ap kontinye asiste sivivan ak kominote etan y ap rekipere apre tanpèt…
Feb 14, 2019
FEMA pa fè okenn detèminasyon konsènan domaj grav epi li pa avize okenn pwopriyetè konsènan detèminasyon sou domaj. Yo ka mande pou FEMA bay yon jiridiksyon lokal asistans pou yo evalye kantite domaj…
Feb 11, 2019
Sent KWA, Zile Vyèj – FEMA, an akò ak teritwa Zile Vyèj Ameriken, pwolonje pwogram Alimantasyon Esansyèl Tanporè ak Ebèjman (STEP) la. Ansyen delè pou pwogram sa te 31 Janvye, 2019.  Nouvo…
Feb 5, 2019
Pòtay Resous pou Rekiperayon Apre Siklòn Michael bay aksè a enfòmasyon sou entènèt ki kapab ede gouvènman local yo, òganizasyon ki pa travay pou pwofi yo, sektè prive a avèk kominote filantwopik nan…
Feb 5, 2019
                                                                         Sent KWA, Zile Vyèj – Ap genyen yon seminè Madi, 26 Fevriye, 2019, de8:00 a.m. pou rive 3:30 p.m. pou pakab fòme pwpriyetè…
Feb 6, 2019
TALLAHASSEE, Fla. – Sant rekiperasyon apre katastwòf Leta/FEMA a nan Konte Gulf pral demenaje soti nan Wewahitchka pou l ale nan Port St. Joe nan dat jedi 31 janvye.Sant nan Wewahitchka a te louvri…
Jan 31, 2019