Hỗ Trợ FEMA Không Ảnh Hưởng đến các Quyền Lợi Khác

Release Date:
Tháng 10 12, 2023

Tiền trợ cấp của FEMA không phải đóng thuế. Nộp đơn xin hỗ trợ do thảm họa sẽ không ảnh hưởng gì đến các quyền lợi liên bang khác mà quý vị có thể được.

Việc nhận tiền trợ cấp của FEMA sẽ không ảnh hưởng gì đến quyền lợi An Sinh Xã Hội, Medicare, Medicaid, Chương Trình Phụ Cấp Dinh Dưỡng (Supplemental Nutrition Assistance Program, hay SNAP) của quý vị hoặc các chương trình hỗ trợ khác của liên bang .

Tiền trợ cấp thảm họa giúp người sống sót trả cho gia cư tạm thời, sửa chữa những thiệt hại thiết yếu trong nhà, thay thế tài sản cá nhân quan trọng và các nhu cầu nghiêm trọng khác liên quan đến thảm họa không được hãng bảo hiểm hoặc các nguồn khác bao trả.

Nếu quý vị bị mất mác từ bão Idalia và cư ngụ ở các quận Charlotte, Citrus, Columbia, Dixie, Gilchrist, Hamilton, Hernando, Hillsborough, Jefferson, Lafayette, Levy, Madison, Manatee, Pasco, Pinellas, Sarasota, Suwannee hay Taylor, FEMA có thể giúp quý vị.

Gọi số miễn phí 800-621-3362, vào mạng lưới DisasterAssistance.gov, tải xuống Ứng Dụng FEMA cho thiết bị di động hoặc đến Trung Tâm Phục Hồi Thảm Họa. Đường dây hoạt động mỗi ngày từ 7:00 sáng đến 10:00 tối, giờ miền Đông. Có hỗ trợ bằng nhiều ngôn ngữ. Nếu sử dụng dịch vụ tiếp âm như VRS, dịch vụ điện thoại có phụ đề hoặc các dịch vụ khác, xin cho FEMA số dùng cho dịch vụ đó. Vào Three Ways to Apply for FEMA Disaster Assistance - YouTube (Ba Cách Nộp Đơn Xin Hỗ Trợ Thảm Họa của FEMA - YouTube) để xem video hướng dẫn cách nộp đơn.

Tags:
Cập nhật lần cuối