Hoàn thành Đơn Đăng ký SBA của Quý vị

Release Date:
Tháng 11 29, 2021

Nếu quý vị đã nộp đơn xin hỗ trợ của FEMA sau khi bị thiệt hại hoặc tổn thất trực tiếp từ Cơn Bão Ida, quý vị có thể đã nhận được đơn đăng ký khoản vay từ Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ.

Quý vị không nhất thiết phải chấp nhận khoản vay của SBA. Tuy nhiên, quý vị có thể bị mất quyền lợi nếu quý vị được yêu cầu đăng ký và quý vị không hoàn thành và gửi đơn đăng ký.

Một số khoản hỗ trợ Hỗ trợ các Nhu cầu Khác (ONA) nhất định từ FEMA có thể giúp chi trả cho những tổn thất không được bảo hiểm đối với đồ nội thất, thiết bị và tài sản cá nhân khác, phương tiện chính và bảo hiểm lũ lụt theo nhóm cho những người nộp đơn đủ điều kiện nhưng quý vị sẽ không được cân nhắc cho ONA nếu quý vị không gửi lại đơn đăng ký khoản vay SBA.

Một số loại ONA — chi phí tự trả không được bảo hiểm cho y tế, nha khoa, chi phí mai táng, chuyển nhà và lưu kho, chi phí giữ trẻ — không phụ thuộc vào SBA và không bắt buộc phải hoàn thành đơn đăng ký khoản vay. Tuy nhiên, đó luôn là một ý tưởng hay.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về quy trình đăng ký khoản vay bằng cách gọi cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của SBA theo số 800-659-2955 (800-877-8339) dành cho người điếc và khiếm thính) hoặc bằng cách gửi e-mail tới disastercustomerservice@sba.gov. Để biết thêm thông tin hỗ trợ thảm họa SBA, vui lòng truy cập go.usa.gov/xM8UQ.

Để biết thông tin chính thức về nỗ lực khắc phục hậu quả, vui lòng truy cập www.fema.gov/disaster/4626. Theo dõi chúng tôi trên twitter tại twitter.com/femaregion4 www.facebook.com/fema.

Tags:
Cập nhật lần cuối