alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Oregon Clakamas County Fire Complex

FM-5370-OR
Oregon

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th9 8, 2020 - Th10 6, 2020

Ngày Công bố: Th9 10, 2020

Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $51,399.00

Danh Sách Disaster Recovery Center (DRC)

Nothing to show.