U.S. flag

Một trang web chính thức của Chính Phủ Hoa Kỳ

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Tin tức & Truyền thông: Thảm họa 4595

Thông cáo Báo chí & Trang Thông tin

Chưa có bài báo nào được gắn nhãn thảm họa này bằng ngôn ngữ này.

PDF, Đồ họa & Đa truyền thông

file icon
Tips for Hiring a Contractor for Home Repair (Spanish)

file icon
DR-4595-KY Tips for Hiring a Contractor for Home Repair

June 10, 2021 Kentucky Storms Recovery Update in Spanish
June 10, 2021 Kentucky Storms Recovery Update (Spanish)

June 10, 2021 Kentucky Storms Recovery Update
June 10, 2021 Kentucky Storms Recovery Update

file icon
Kentucky; FEMA-4595-DR

Report on Preliminary Damage Assessment (PDA) information for FEMA-4595-DR; Kentucky as a result of severe storms, flooding, landslides, and mudslides during the period of February 27 to March 14, 2021.