alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Tin tức & Truyền thông: Thảm họa 4569

Thông cáo Báo chí & Trang Thông tin

2

illustration of page of paper Trang Thông tin
illustration of page of paper Thông cáo Báo chí

PDF, Đồ họa & Đa truyền thông

file icon
Wildfire Mitigation Grant Opportunities

file icon
California; FEMA-4569-DR

Report on Preliminary Damage Assessment (PDA) information for FEMA-4569-DR; California as a result of Wildfires beginning on September 4, 2020, and continuing.