alert - warning

Trang này chưa được dịch sang tiếng Tiếng Việt. Truy cập trang được dịch sang tiếng Tiếng Việt để xem các tài nguyên hỗ trợ theo ngôn ngữ này.

Washington Covid-19

EM-3427-WA
Washington

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Jan 20, 2020 and continuing.

Ngày Công bố: Mar 13, 2020


Các Nguồn Trợ giúp Địa phương


Các Cam kết Tài trợ

Nếu và khi hỗ trợ tài chính được duyệt cho thảm họa này, nó sẽ được thể hiện ở đây. Thông tin được cập nhật mỗi giờ.