alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Washington Covid-19

EM-3427-WA
Washington

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th1 20, 2020 and continuing.

Ngày Công bố: Th3 13, 2020


Các Nguồn Trợ giúp Địa phương


Các Cam kết Tài trợ

Nếu và khi hỗ trợ tài chính được duyệt cho thảm họa này, nó sẽ được thể hiện ở đây. Thông tin được cập nhật mỗi giờ.