alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Commonwealth of the Northern Mariana Islands Super Typhoon Pongsona

DR-1447-MP
Commonwealth of the Northern Mariana Islands

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th12 8, 2002 - Th12 16, 2002

Ngày Công bố: Th12 11, 2002

Các Nguồn Trợ giúp Địa phương

Local Information

Tin tức & Truyền thông Địa phương

Truy cập trang Tin tức & Truyền thông để biết về các sự kiện, trang thông tin, thông cáo báo chí và các nguồn thông tin truyền thông khác.

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhà ở (HA) - Số tiền được Duyệt $1,438,319.22
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $2,244,384.57
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $3,682,703.79
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 559
Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $1,032,707.62
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $3,847,738.96
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $5,149,451.95