Hawaii (DR-4724-HI): Tugon sa Tsismis at Mga Madalas Itanong

Tulungang panatilihing ligtas ang iyong sarili, ang iyong pamilya at ang iyong komunidad pagkatapos ng mga sunog sa kagubatan ng Hawaii sa pamamagitan ng pag-alam sa mga tsismis at mga panloloko at pagbabahagi ng opisyal na impormasyon mula sa mga pinagkakatiwalaang mapagkukunan.

Gawin ang iyong parte upang pigilan ang pagkalat ng mga sabi-sabi sa pamamagitan ng paggawa ng apat na madaling bagay:  

 1. Maghanap ng mga pinagkakatiwalaang mapagkukunan ng impormasyon.  
 2. Magbahagi ng impormasyon mula sa mga pinagkakatiwalaang mapagkukunan.  
 3. Pigilan ang iba na magbahagi ng impormasyon mula sa hindi na-verify na mga mapagkukunan. 
alert - info

Matuto nang higit pa tungkol sa mga karaniwang tsismis na nauugnay sa kalamidad at mga madalas itanong at kung paano mag-ulat ng mga panloloko pagkatapos ng kalamidad.

Graphic
Protect Your Identity

Mga Sabi-sabi

Mga FAQs na Kaugnay ng Kalamidad

Mga Sabi-sabi

Katotohanan :

Pagkatapos mong magparehistro sa FEMA, maaari kang maaprubahan para sa isang beses na agarang pagbabayad na $700 para sa Critical Needs Assistance, isa sa ilang uri ng pederal na tulong na maaaring karapat-dapat mong matanggap.

Ang Critical Needs Assistance ay karaniwang mabilis na naaaprubahan dahil nilalayon nitong tumulong para sa mga agarang pangangailangan tulad ng tubig, pagkain, at gasolina.

Kasama sa mga halimbawa ng iba pang uri ng tulong ang tulong sa isang pansamantalang lugar na matutuluyan, pagpopondo sa pagkukumpuni ng bahay, at mga pangangailangang pang-emerhensiya na maaaring hindi saklawin ng insurance at iba pang mapagkukunan ng tulong pinansyal. Matuto nang higit pa tungkol sa mga uri ng tulong ng FEMA.

Katotohanan :

Hindi ka maaaring humiling ng tulong sa pagbabayad sa kuwarto ng hotel mula sa FEMA sa pamamagitan ng pagtawag sa anumang numero.

Gayunpaman, maaaring ibalik ng FEMA ang mga gastos sa panuluyan sa mga karapat-dapat na indibidwal at pamilya. Upang makita kung ang tulong na ito ay available sa iyo, mag-apply sa  DisasterAssistance.gov.

Katotohanan :

Hindi ito totoo. Hindi puwedeng kuhain ng FEMA ang iyong ari-arian o lupain. Ang pag-aplay para sa tulong sa sakuna ay hindi nagbibigay sa FEMA o ng awtoridad ng pamahalaang pederal o pagmamay-ari ng iyong ari-arian o lupa.

Kapag nag-apply ka para sa tulong sa sakuna, maaaring ipadala ang isang inspektor ng FEMA para i-verify ang pinsala sa iyong tirahan. Isa ito sa maraming salik na sinusuri para malaman kung anong uri ng tulong sa sakuna ang maaaring kwalipikado ka. Kapag ang mga resulta ng inspeksyon ay nagsaad na hindi na puwedeng tirahan ang iyong tahanan, ang impormasyon na iyon ay gagamitin lamang para alamin ang halaga ng tulong ng FEMA na matatanggap mo para gawing ligtas, malinis at magagamit ang bahay mo.

Katotohanan :

Hindi ito totoo. Hindi hinarangan ng FEMA ang anumang mapagkukunan o gamot. Hindi sinusuri ng FEMA ang mga kargamento na dumarating sa mga daungan o paliparan ng Hawaii.

Ang FEMA ay nagtatrabaho sa Maui upang suportahan ang mga operasyong nagliligtas ng buhay sa mga apektadong kapitbahayan, sa Disaster Recovery Center upang direktang suportahan ang mga nakaligtas sa pag-aaplay para sa tulong sa kalamidad, at pagsuporta ang mga lokal na opisyal sa pagpaplano ng pagtugon sa kalamidad at mga operasyon sa pagbawi. Ang pagtugon sa kalamidad ay isang buong pagsisikap ng komunidad at nakikipagtulungan kami sa maraming boluntaryong organisasyon upang magbigay ng mga suplay na tumutugon sa mga agarang pangangailangan.

Katotohanan :

Hindi ito totoo. Ang mga tauhan ng FEMA ay hindi kailanman naniningil sa mga aplikante para sa tulong sa kalamidad.

Kung mayroon kang kaalaman sa pandaraya, pag-aaksaya o pang-aabuso maaari mo itong iulat nang hindi nagpapakilala sa pamamagitan ng pagtawag sa FEMA Disaster Fraud Hotline sa 866-720-5721. Maaari ka ring mag-email sa StopFEMAfraud@fema.dhs.gov.

Katotohanan :

Depende. Ayon sa batas, hindi maaaring kopyahin ng FEMA ang mga benepisyong natatanggap mo mula sa ibang pinagmulan. Gayunpaman, mayroong maraming iba't ibang uri ng tulong na makukuha sa pamamagitan ng FEMA at sinusuri namin ang bawat aplikasyon upang matiyak na matatanggap mo ang tulong kung saan ka karapat-dapat.

Kung nakatanggap ka ng pera mula sa isang pahina ng GoFundMe para sa isang partikular na gastos na may kaugnayan sa sakuna--tulad ng pag-aayos ng bahay, mga gastos sa libing o iba pang pang-emerhensiyang pangangailangan—maaaring hindi ka makatanggap ng tulong ng FEMA para sa parehong gastos. Halimbawa, kung nakatanggap ka ng mga donasyon upang linisin ang pinsala ng bagyo sa iyong tahanan, maaaring hindi ka rin mabigyan ng FEMA ng tulong pinansyal para sa paglilinis ng tahanan. Hinihikayat namin ang lahat ng nakaligtas na mag-aplay para sa tulong ng kahit anuman para masuri namin ang iyong partikular na kaso.

Katotohanan :

Hindi ito totoo. Hindi kinukuha ng FEMA at ng Red Cross ang anumang ibinigay na gamit para sa Hawaii. Nakikipag-ugnayan ang FEMA sa maraming nonprofit at boluntaryong mga organisasyon, kabilang ang Red Cross, para alamin ang mga pamamaraan kung paano mabisang maipamigay ang mga donasyon. Sa panahon ng malalaking sakuna, sobrang karaniwan na napipigilan ng malaking bilang ng mga ibinigay na bagay ang pagsisikap sa pagtugon sa kalamidad. Dahil dito, hinihikayat namin ang mga tao na isaalang-alang ang pagbibigay ng pera sa mga pinagkakatiwalaang organisasyon na tumutulong. Matuto nang higit pa: Magboluntaryo at Mag-donate.

Mga FAQs na Kaugnay ng Kalamidad

Ayon sa batas, hindi maaaring gayahin ng FEMA ang mga benepisyong ibinibigay sa pamamagitan ng seguro. Kasama sa maraming mga patakaran sa seguro ang Karagdagang gastos sa Pamumuhay (ALE) o or Pagkawala ng paggamit (LOU) na saklaw, na nagbibigay ng pera upang masakop ang mga gastos sa panunuluyan kapag hindi ka makatira sa iyong tahanan dahil sa isang sakuna. Kung ang iyong seguro ay hindi kasama ang ALE o LOU, o kung ang perang ibinigay ng iyong seguro ay hindi sumasaklaw sa lahat ng iyong mga gastos sa tuluyan, maaari mong isumite ang iyong dokumentasyon ng seguro sa FEMA upang maisaalang-alang para sa Pagsauli ng gastos sa Panunuluyan.

Maaaring makapagbigay ang FEMA ng Pagsasauli ng gastos sa Panunuluyan (LER) para sa mula sa bulsa na gastusin sa panuluyan, ngunit kung ang mga gastos na ito ay hindi sinasaklaw sa pamamagitan ng ibang paraan, gaya ng seguro.

Upang maisaalang-alang para sa LER, dapat mong matugunan ang mga pangunahing pamantayan sa pagiging karapat-dapat para sa tulong at dapat patunayan ng FEMA na ang iyong tahanan ay hindi matitirahan, hindi naa-access, o apektado ng pinalawig na pagkawala ng kagamitan na sanhi ng kalamidad. Dapat ka ring magsumite ng napapatunayan na dokumentasyon, tulad ng mga resibo, ng iyong mga gastos sa panunuluyan.

Upang maisaalang-alang para sa tulong sa sakuna mula sa FEMA, dapat ay isa ka sa mga sumusunod:

 • Mamamayan ng U.S.
 • Taumbansang hindi mamamayan
 • Kwalipikadong hindi mamamayan

Isang kwalipikadong hindi mamamayan:

 • Legal na permanenteng residente (holder ng “green card”)
 • Mga hindi citizen na binigyan ng asylum
 • Mga refugee
 • Mga hindi mamamayan na ang katayuan ng deportasyon (nasa katayuan na pinaaalis sa U.S.) at kasalukuyang hinahawakan ng hindi bababa sa isang taon
 • Mga hindi mamamayan na naka-parole sa U.S. ng hindi bababa sa isang taon para sa mga layuning pangkawanggawa o malaking kapakinabangan sa lipunan
 • Mga pumasok sa bansa na Taga-Cuba/Taga-Haiti
 • Mga partikular na hindi mamamayan na nakakaranas ng karahasan o ang kanilang mga asawa o mga anak
 • Mga partikular na biktima ng malulubhang uri ng human trafficking (pagkalakal ng tao), kabilang ang mga taong may visa na “T” o “U”

Kung hindi mo naabot ang mga kinakailangan sa pagkamamamayan, ang sambahayan ay maaari pa ring mag-aplay para sa ilang uri ng tulong na pederal kung:

 • Ang magulang o legal na tagapag-alaga ng menor na bata na isang mamamayan ng U.S., hindi mamamayang nasyonal o kuwalipikadong hindi mamamayan ay mag-a-aplay sa ngalan ng menor na bata, hangga't nakatira sila sa parehong sambahayan. Kailangang mag-aplay ang magulang o legal na tagapag-alaga bilang kasamang aplikante, at ang menor na bata ay kailangang wala pang 18 taong gulang noong nangyari ang sakuna.

Hindi. Magkaiba sila.

Ang TSA ay isang programa ng FEMA na inaprubahan para sa mga kwalipikadong sakuna. Nagbibigay-daan ito para sa pansamantala at panandaliang panunuluyan sa isang kalahok na hotel/motel, na direktang binabayaran ng FEMA. Hindi maaaring humiling ang mga nakaligtas ng TSA. Makikipag-ugnayan ang FEMA sa mga karapat-dapat tungkol sa kanilang pagiging karapat-dapat.

Kung kailangan mo ng panandaliang paniniirahan sa isang hotel o motel dahil hindi ka maaaring manatili sa iyong tahanan dahil sa sakuna, maaaring mabayaran ng FEMA ang iyong mga gastos sa panuluyan mula sa bulsa (kuwarto at buwis) sa pamamagitan ng Pagsauli ng Gastos sa Panunuluyan.

Ang tulong sa pag-upa ay pera para umupa ng mga alternatibong tirahan, tulad ng isang apartment, habang inaayos ang iyong tahanan o hanggang sa makakita ka ng permanenteng solusyon sa pabahay pagkatapos ng kalamidad Para sa mga aplikanteng dokumentado, ang patuloy na pansamantalang pangangailangan sa pabahay, ang Tulong sa Pag-upa ay maaaring makuha hanggang 18 buwan mula sa petsa ng sakuna.

Ang mga umuupang nawalan ng tirahan na nangangailangan ng ligtas na lugar na matutuluyan habang naghahanap sila ng mas pangmatagalang pabahay ay maaaring maging karapat-dapat para sa mga panandaliang panunuluyan sa hotel na babayaran ng FEMA sa ilalim ng programang Transisyonl na Tulong sa Kanlungan (Transitional Sheltering Assistance, TSA) nito. Hindi maaaring humiling ang mga aplikante ng TSA, ngunit tutukuyin ng FEMA ang mga nakaligtas na maaaring karapat-dapat at may pangangailangan para sa partikular an tulong na ito. Ipapaalam ng FEMA ang pagiging karapat-dapat sa TSA sa pamamagitan iba't ibang paraan kabilang ang boses; text; at email.

Kung ang TSA ay inaprubahan ng iyong estado, teritoryo, o tribal na pamahalaan, ang listahan ng mga kalahok na hotel ay ipo-post sa DisasterAssistance.gov. Mahahanap mo rin ang impormasyong ito sa pamamagitan ng pagtawag sa Pantulong na linya ng FEMA sa 800-621-3362 Kung gumagamit ka ng serbisyo ng video relay (VRS), may pamagat na serbisyo sa telepono o iba pa, ibigay sa FEMA ang iyong numero para sa serbisyong iyon.

Huling na-update noong