Sabi-sabi : Kung makatanggap ako ng mga donasyon mula sa isang pahina ng GoFundMe o katulad na bagay, hindi ako tutulungan ng FEMA.

Katotohanan

Depende. Ayon sa batas, hindi maaaring kopyahin ng FEMA ang mga benepisyong natatanggap mo mula sa ibang pinagmulan. Gayunpaman, mayroong maraming iba't ibang uri ng tulong na makukuha sa pamamagitan ng FEMA at sinusuri namin ang bawat aplikasyon upang matiyak na matatanggap mo ang tulong kung saan ka karapat-dapat.

Kung nakatanggap ka ng pera mula sa isang pahina ng GoFundMe para sa isang partikular na gastos na may kaugnayan sa sakuna--tulad ng pag-aayos ng bahay, mga gastos sa libing o iba pang pang-emerhensiyang pangangailangan—maaaring hindi ka makatanggap ng tulong ng FEMA para sa parehong gastos. Halimbawa, kung nakatanggap ka ng mga donasyon upang linisin ang pinsala ng bagyo sa iyong tahanan, maaaring hindi ka rin mabigyan ng FEMA ng tulong pinansyal para sa paglilinis ng tahanan. Hinihikayat namin ang lahat ng nakaligtas na mag-aplay para sa tulong ng kahit anuman para masuri namin ang iyong partikular na kaso.

Huling na-update noong