Nag-aalok ba ang FENag-aalok ba ang FEMA ng tulong sa panandaliang panunuluyan habang naghahanap ako ng permanenteng lugar na titirhan?MA ng tulong sa panandaliang panunuluyan habang naghahanap ako ng permanenteng lugar na titirhan?

Ang mga umuupang nawalan ng tirahan na nangangailangan ng ligtas na lugar na matutuluyan habang naghahanap sila ng mas pangmatagalang pabahay ay maaaring maging karapat-dapat para sa mga panandaliang panunuluyan sa hotel na babayaran ng FEMA sa ilalim ng programang Transisyonl na Tulong sa Kanlungan (Transitional Sheltering Assistance, TSA) nito. Hindi maaaring humiling ang mga aplikante ng TSA, ngunit tutukuyin ng FEMA ang mga nakaligtas na maaaring karapat-dapat at may pangangailangan para sa partikular an tulong na ito. Ipapaalam ng FEMA ang pagiging karapat-dapat sa TSA sa pamamagitan iba't ibang paraan kabilang ang boses; text; at email.

Kung ang TSA ay inaprubahan ng iyong estado, teritoryo, o tribal na pamahalaan, ang listahan ng mga kalahok na hotel ay ipo-post sa DisasterAssistance.gov. Mahahanap mo rin ang impormasyong ito sa pamamagitan ng pagtawag sa Pantulong na linya ng FEMA sa 800-621-3362 Kung gumagamit ka ng serbisyo ng video relay (VRS), may pamagat na serbisyo sa telepono o iba pa, ibigay sa FEMA ang iyong numero para sa serbisyong iyon.

Huling na-update noong