Sabi-sabi : Bakit naaprubahan lang ako sa halagang $700 pagkatapos kong mag-aplay para sa tulong sa sakuna?

Katotohanan

Pagkatapos mong magparehistro sa FEMA, maaari kang maaprubahan para sa isang beses na agarang pagbabayad na $700 para sa Critical Needs Assistance, isa sa ilang uri ng pederal na tulong na maaaring karapat-dapat mong matanggap.

Ang Critical Needs Assistance ay karaniwang mabilis na naaaprubahan dahil nilalayon nitong tumulong para sa mga agarang pangangailangan tulad ng tubig, pagkain, at gasolina.

Kasama sa mga halimbawa ng iba pang uri ng tulong ang tulong sa isang pansamantalang lugar na matutuluyan, pagpopondo sa pagkukumpuni ng bahay, at mga pangangailangang pang-emerhensiya na maaaring hindi saklawin ng insurance at iba pang mapagkukunan ng tulong pinansyal. Matuto nang higit pa tungkol sa mga uri ng tulong ng FEMA.

Huling na-update noong