Estati Sitwayènte ak Kalifikasyon pou Asistans pou Katastwòf

Release Date Release Number
FEMA-4466-DR FS HT003
Release Date:
November 14, 2019

K. Si mwen se yon imigran san papye, èske mwen kalifye pou asistans pou bezwen ki gen rapò ak katastwòf la?

A:         Wi, ou kapab kalifye anba anpil diferan pwogram ajans benevòl ap jere pou divès kalite asistans. Pami sa yo, se:

Lakwa Wouj Ameriken 866-438-4636 (angle) 800-257-7575 (panyòl)

Catholic Charities 888-744-7900 (angle ak panyòl)  

 

Kesyon: Kouman estati sitwayènte mwen afekte kalifikasyon mwen pou asistans pou katastwòf?

Respons:         Ou PA oblije yon sitwayen ameriken, yon resòtisan ki pa sitwayen ameriken oswa yon Etranje ki Kalifye pou resevwa asistans.

Sepandan, ou dwe yon sitwayen ameriken, yon resòtisan ki pa sitwayen ameriken oswa yon Etranje ki Kalifye pou yon prim lajan kach nan Pwogram Endividyèl ak Fanmi FEMA a. Epitou, ou dwe yon sitwayen ameriken, yon resòtisan ki pa sitwayen ameriken oswa yon Etranje ki Kalifye pou ou kalifye pou Asistans Chomaj pou Katastwòf. Men, ou ka aplike nan non pitit ou ki sitwayen ameriken, oswa yon lòt adilt ki abit nan kay ki kapab kalifye pou asistans pou kay la.

Menm si ou pa kalifye, oswa fanmi ou pa kalifye pou asistans lajan kach FEMA (Pwogram pou Envidividyèl ak Kay), tanpri rele FEMA nan 800-621-3362 oswa   800-462-7585 (TTY pou moun ki gen difikilte pou tande / pale) pou enfòmasyon ak pou refere ou bay lòt pwogram ki ka ede ou kèlkeswa estati imigrasyon ou. 

 

Kesyon: Èske yo pral pataje enfòmasyon sou enskripsyon mwen ak imigrasyon oswa lòt ajans ki fè respekte lalwa?

Repons:           FEMA pa pral dinamik bay enfòmasyon aplikan nan zafè imigrasyon oswa ki fè respekte lalwa òganizasyon yo. Sepandan, nan sikonstans ki ra, apre yon demann espesifik, yo ka pataje enfòmasyon pèsonèl yon aplikan FEMA ak Depatman Sekirite Nasyonal. Depatman an gen ladan Ajans Federal pou Jesyon Ijans, Ladwàn ak Pwoteksyon Fwontyè, Sèvis Sitwayènte ak Imigrasyon, Ranfòsman Lwa Imigrasyon ak Ladwàn, Administrasyon Transpò Sekirite, Gad Kòt Etazini, Sèvis Sekrè Etazini ak Sant Fòmasyon Ranfòsman Lalwa.

 

Kesyon. Si mwen se yon imigran san papye, èske mwen ka aplike pou pitit mwen ki te fèt Ozetazini?

Repons:           Wi, ou ka aplike pou pitit ou ki minè (ki poko gen 18 tan) pou asistans lajan kach FEMA (Asistans Pwogram pou Endividyèl ak Kay) si nou abite ansanm.

Ou p ap gen pou bay okenn enfòmasyon sou estati ou ak imigrasyon ou oswa siyen nenpòt dokiman konsènan estati ou.

 

Kesyon. Èske mwen bezwen yon nimewo Sekirite Sosyal pou enskri pou asistans lajan kach FEMA (Pwogram Asistans pou Endividyèl)

ak Kay)?

Repons:           Si w ap aplike pou asistans pou katastwòf avèk avantaj lajan kach, ou ta dwe bay nimewo Sekirite Sosyal ou. Si w ap aplike pou pitit ou ki minè, ou ta dwe bay nimewo Sekirite Sosyal li. 

 

Kesyon: Si mwen gen yon nimewo Sekirite Sosyal, mwen kalifye pou asistans lajan kach FEMA (Pwogram pou Endividyèl ak Kay) kòm yon "Etranje ki Kalifye?"

Repons:           Pa nesesèman. Menmsi w gen yon nimewo Sekirite Sosyal sa pa otomatikman vle di ou se yon etranje ki kalifye. Ou ka legalman prezan Ozetazini legalman epi ou gen yon nimewo Sekirite Sosyal men ou pa gen yon etranje ki kalifye.

 

Kesyon. Ki estati pou sitwayènte / imigrasyon ki nesesè pou resevwa asistans federal pou katastwòf?

Repons:           Ou dwe yon sitwayen ameriken, yon resòtisan ki pa sitwayen ameriken, oswa yon Etranje ki Kalifye pou ou kapab kalifye pou asistans lajan kach FEMA (Pwogram pou Endividyèl ak Kay) ak Asistans Chomaj pou Katastwòf.

 • Yon etranje ki kalifye gen ladan nenpòt moun ki gen rezidans pèmanan legal (yon moun ki gen yon kat rezidans).  Lòt Etranje ki kalifye yo gen ladan yo:
  • Refijye yo
  • Estati Refijye
  • Moun kanpe depòtasyon li
  •  Moun yo libere ak kondisyon pou omwen yon lane
  • Yon imigran Kiben-Ayisyen
  • Sèten etranje yon fanmi ap ba oswa fè gwo zak kriyèl
  • Sèten viktim trafik yo.
 • Aplikan yo ta dwe konsilte yon ekspè imigrasyon konsènan pou konnen si yon estati imigrasyon tonbe nan kategori etranje ki kalifye a.
 • Yo pral mande w siyen yon Deklarasyon ak Otorizasyon (FEMA Fòm 009-0-3) ki di ou menm, oswa yon moun nan kay ou a, se yon sitwayen ameriken, resòtisan ki pa sitwayen ameriken, oswa yon Etranje ki Kalifye. 
 • Si ou pa kapab siyen fòm Deklarasyon ak Otorizasyon an, yon lòt adilt nan kay la ki kalifye ka siyen li, epi pa gen okenn enfòmasyon konsènan sitiyasyon ou yo pral rasanble.
 • Apre ou enskri non yon timoun oswa yon lòt moun ki kalifye pou asistans FEMA pou katastwòf, FEMA ka mande pou dokiman sipò tankou yon batistè pou pitit ou ak prèv rezidans, tankou yon deklarasyon prè ipotekè oswa bòdwo sèvis piblik. 

Asistans pou moun ki kalifye ak ti biznis yo gen lajan pou lojman tanporè ak reparasyon kay nesesè, sibvansyon endividyèl ak kay, asistans pou chomaj katastwòf, prè pou katastwòf ki ak yon ti kras enterè nan men Administrasyon Ti Biznis Ameriken ak lòt pwogram.

Yo pral bay tout asistans pou katastwòf FEMA san diskriminasyon ki baze sou ras, koulè, sèks (ki gen ladan oryantasyon seksyèl), relijyon, orijin nasyonal, laj, enfimite, konpetans limite nan lang angle, sitiyasyon ekonomik, oswa vanjans. Si ou kwè yo te vyole dwa sivik ou, rele 800-621-3362 oswa 800-462-7585 (TTY / TDD).

 

Gen èd ki disponib pou rezidan konte Chambers, Harris, Jefferson, Liberty, Montgomery, Orange ak San Jacinto, ki te gen pèt nan dat 17 ak 23 septanm. Dat limit pou aplike pou asistans se 3 desanm 2019.

 

Pou jwenn plis enfòmasyon sou rekiperasyon kont Imelda, ale sou www.fema.gov/disaster/4466 ak tdem.texas.gov/imelda-recovery-resources/. Swiv nou sou Twitter nan www.twitter.com/femaregion6  ak blog la FEMA a blog.fema.gov.

 

Suiv FEMA sou entènèt nan twitter.com/FEMARegion6,  www.fema.gov/blog, www.twitter.com/fema, www.twitter.com/FEMAespanol, www.facebook.com/fema, www.facebook.com/FEMAespanol ak www.youtube.com/fema

###
Misyon FEMA se pou ede moun anvan, pandan epi aprè katastwòf.

 

 Pou plis enfòmasyon sou Tanpèt Twopikal Imelda ak rekiperasyon Texas, vizite Pajwèb Tanpèt Imelda a nan www.fema.gov/disaster/4466, kont Twitter @FEMARegion6 , www.fema.gov/txmit ak sitwèb Divizyon Jesyon Ijans Texas Divizyon Jesyon Ijans Texas . Moun ki itilize TTY yo ka rele 800-462-7585.

Administrasyon Ti Komès Etazini se sous lajan prensipal gouvènman federal la pou rebati pwopriyete prive ki domaje nan katastwòf alontèm. SBA a ede biznis tout gwosè, òganizasyon ki p ap travay pou lajan, pwopriyetè ak lokatè finanse efò reparasyon ak rekonstriksyon epi li kouvri depans pou ranplase pwopriyete prive ki pèdi osinon andomaje nan dezas. Pou jwenn plis enfòmasyon, aplikan yo ka kontakte Sant Sèvis Kliyan Asistans pou Dezas SBA a nan 800-659-2955. Moun ki itilize TTY yo ka rele tou 800-877-8339. Epitou, aplikan yo ka voye yon imèl bay disastercustomerservice@sba.gov oswa vizite SBA nan www.SBA.gov/disaster.

 

Tags:
Dènye mizajou