Main Content

News Releases

12/10/2018
TALLAHASSEE, Fla. – Si ou t ap resevwa asistans pou lwaye nan men Depatman Lojman ak Devlopman Iben Etazini epi ou te sinistre akoz Siklòn Michael, gen posiblite ou kapab kalifye pou jwenn èd nan...
12/08/2018
TALLAHASSEE, Fla. – Sivivan siklòn Michael nan Florida yo genyen jiska Lendi 17 desanm pou yo anrejistre pou yo jwenn asistans pou katastwòf. Pwopriyetè kay ak lokatè kapab kalifye pou asistans pou...
12/04/2018
TALLAHASSEE, Fla. – Kontraktè ke Kò Enjenyè Lame Ameriken jere te enstale dènye twati ble tanporè yo nan bann kotyè Florida a vandredi. "Apre yon gwo tanpèt tankou Siklòn Michael, nou konnen ke...
12/03/2018
Si ou se youn nan rezidan Florida ki te soufri domaj akoz Siklòn Michael te ravaje Bann Kotyè a nan mwa oktòb la epi ou swa kòmanse oubyen ap planifye kòmanse rekonstriksyon, Eta Florida a ak FEMA...
11/30/2018
TALLHASSEE, Fla. – Antanke pwopriyetè kay oubyen yon lokatè ou ka gen chans kòmanse rekiperasyon w apre Siklòn Michael tousuit avèk yon prè SBA pou katastwòf ki gen enterè ba. Lokatè ak pwopriyetè...
11/29/2018
Yon sous enpòtan asistans federal pou katastwòf posib grasa Pwogram Sibvansyon Mitigasyon Risk nan FEMA. Lajan HMGP yo ka vin disponib apre deklarasyon prezidan an fè lè gen gwo katastwòf . Dola HMGP...
11/28/2018
 TALLAHASSEE, Fla. – Tank rezidan Florida yo ap repare oubyen rekonstwi kay yo ki andomaje akoz Siklòn Michael, FEMA ak magazen renovasyon kay nan konte Bay ak Leon yo ap mete tèt ansanm pou yo bay...
11/26/2018
Leta Florida: Otorite leta yo bay sivivan yo asistans ak yon gran varyete pwogram. Yo gen ladan yo: Enfòmasyon sou rekiperasyon ki ajou:  FloridaDisaster.org, Facebook.com/FloridaSERT, Twitter.com/...
11/26/2018
TALLAHASSEE, Fla. – Si ou se yon sivivan Siklòn Michael nan konte Bay, Calhoun, Franklin, Gadsden, Gulf, Holmes, Jackson, Leon, Liberty, Taylor, Wakulla oubyen Washington, ou ka te resevwa yon...
11/19/2018
PANAMA CITY BEACH, Fla. – Corps of Engineers Fòs Lame Etazini ap kontinye ap enstale twal bach pou sivivan ki gen twati kay yo ki te domaje nan Ouragan Michael. Menmsi USACE pa aksepte demann yo ankò...