U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Press Releases

BATON ROUGE, La. -  Gichè chofè Sant Relans apre Dezas (DRC)  ki nan Komisyon Lekòl Pawasyal yo nan Lake Charles ap fèmen 3 oktòb a 5 nan laprèmidi men nouvo yon Gichè chofè DRC ap louvri 4 oktòb nan…
Oct 3, 2020
Baton Rouge, La. - Sinistre ke gwo van ak inondasyon siklòn Laura te afekte yo ka pale ak yon Espesyalis nan Limite Domaj FEMA. Espesyalis sa yo disponib pou bay konsèy sou rekonstriksyon, kesyon sou…
Oct 3, 2020
PENSACOLA, Fla. — FEMA pral ouvri sant enskripsyon pou sivivan Siklòn Sally yo nan konte Escambia, Okaloosa ak Santa Rosa Samdi 3 Oktòb.  Sant yo ki rele Sant Dakèy Enstriksyon Mobil (MRICs) yo,…
Oct 3, 2020
BATON ROUGE, La. – Sivivan yo ki anrejistre avèk FEMA pou asistans katastwòf nan kad rezilta Siklòn Laura pral resevwa yon lèt detèminasyon ki eksplike desizyon sou elijiblite ak rezon pou desizyon…
Sep 28, 2020
BATON ROUGE, La.— Si Siklòn Laura afekte w dirèkteman epi ou abite nan youn nan 21 pawas ki deziyen pou resevwa Èd Endividyèl FEMA a epi ou t ap resevwa asistans pou lwaye Depatman Meriken pou Lojman…
Sep 25, 2020
Gichè chofè nan Sant Relans Apre Dezas ap louvri nan pawas Acadia ak Beauregard Samdi 26 septanm pou ede sivivan siklòn Laura yo. Anplwaye FEMA ap disponib nan gichè chofè yo pou eskane dokiman, ede…
Sep 24, 2020
BATON ROUGE, La.— Eta Louisiana ak FEMA ap travay ansanm pou bay sivivan siklòn Laura afekte ki elijib pou li yon èd dirèk pou lojman tanporè. Asistans Lojman Tanporè Dirèk la apwouve pou kèk moun…
Sep 24, 2020
BATON ROUGE, La. – Asistans chomaj nan katastwòf disponib pou sèten travayè ki pèdi revni kòm yon rezilta dirèk nan Siklòn Laura nan Louisiana. Objektif  DUA se pou ede travayè yo ki pèdi revni…
Sep 18, 2020
BATON ROUGE, La.— Kay adorasyon non pwofi prive kalifye yo nan Louisiana kapab elijib pou sibvansyon FEMA pou kouvri depans yo ki gen rapò avèk siklòn Laura. Sibvansyon yo grasa pwogram Asistans…
Sep 17, 2020
BATON ROUGE, La.— Gichè-chofè Sant Rekiperasyon Katastwòf pral ouvè nan Leesville ak Many nan Dimanch 20 Septanm, pou ede sivivan Siklòn Laura yo. Yon nouvo karakteristik nan sant yo se yon mwayen…
Sep 17, 2020