U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Press Releases

ST. CROIX, Zile Vyèj Amerikèn – Sèvis dijans, tankou ponpye, lapolis ak EMS (anbilans), se fabrik yon kominote ki an sekirite. FEMA te angaje yon finansman $16.8 milyon sou teritwa a pou reparasyon…
Sep 10, 2020
BATON ROUGE, La. – Pwopriyetè ak lokatè yo nan pawas Morehouse ak Pawas Union ka kounye a aplike pou asistans federal katastwòf pou domaj ki pa gen asirans ak sa ki pa gen ase asirans ansanm avèk pèt…
Sep 10, 2020
BATON ROUGE, La.  – Yo pral louvri yon Sant Sèvis Etan w nan Machin pou Repriz Apre Dezas nan Pawas Ouachita nan jou jedi 10 septanm pou ede sivivan Siklòn Laura yo. Yon nouvo karakteristik sant yo…
Sep 8, 2020
BATON ROUGE, La.  — Yo pral louvri yon Sant Sèvis Etan w nan Machin pou Repriz Apre Dezas nan Pawas Jefferson Davis nan jou lendi 7 septanm pou ede sivivan Siklòn Laura yo. Etablisman sa a pa menm…
Sep 6, 2020
BATON ROUGE, La.— Pwopriyetè kay ak lokatè nan Louisiana ki enskri pou asistans FEMA pou dezas apre Siklòn Laura dwe rete an kontak avèk FEMA pou asire pwosesis asistans pou dezas la rete sou bon ray…
Sep 6, 2020
BATON ROUGE, La. — Si ou te viktim apre pasaj Siklòn Laura apati 22 out jiska 27 out, e ou abite nan pawas Acadia, Allen, Beauregard, Calcasieu, Cameron, Grant, Jackson, Jefferson Davis, Lincoln,…
Sep 6, 2020
BATON ROUGE, La. – Gen plis pase 28,000 fwaye nan Louisiana ke yo apwouve pou sibvansyon FEMA pou ede yo retabli yo apre domaj Siklòn Laura te lakòz apati 22 out rive 27 out. Li enpòtan pou sonje ke…
Sep 5, 2020
BATON ROUGE, La. — Rezidan Louisiana yo ki gen asirans inondasyon atravè Pwogram Asirans Nasyonal kont Inondasyon (National Flood Insurance Program) lan ap kòmanse fè reklamasyon sou pwopriyete yo ki…
Sep 4, 2020
BATON ROUGE, La. — Lè gen dezas natirèl ki rive, sa rive souvan ke gen sèten moun ki eseye pran avantaj sivivan yo; moun sa yo eseye pase pou travayè ofisyèl nan domèn dezas natirèl kap swadizan…
Sep 4, 2020
BATON ROUGE, La.— FEMA ap founi materyèl enskripsyon pou asistans apre dezas nan plis pase 40 lotèl ke aktyèlman yap itilize kòm lojman dijans nan zòn ki domaje nan Louisiana yo akoz Siklòn Laura.  …
Sep 3, 2020