Main Content

News Releases

11/30/2018
TALLHASSEE, Fla. – Antanke pwopriyetè kay oubyen yon lokatè ou ka gen chans kòmanse rekiperasyon w apre Siklòn Michael tousuit avèk yon prè SBA pou katastwòf ki gen enterè ba. Lokatè ak pwopriyetè...
11/29/2018
Yon sous enpòtan asistans federal pou katastwòf posib grasa Pwogram Sibvansyon Mitigasyon Risk nan FEMA. Lajan HMGP yo ka vin disponib apre deklarasyon prezidan an fè lè gen gwo katastwòf . Dola HMGP...
11/28/2018
 TALLAHASSEE, Fla. – Tank rezidan Florida yo ap repare oubyen rekonstwi kay yo ki andomaje akoz Siklòn Michael, FEMA ak magazen renovasyon kay nan konte Bay ak Leon yo ap mete tèt ansanm pou yo bay...
11/26/2018
Leta Florida: Otorite leta yo bay sivivan yo asistans ak yon gran varyete pwogram. Yo gen ladan yo: Enfòmasyon sou rekiperasyon ki ajou:  FloridaDisaster.org, Facebook.com/FloridaSERT, Twitter.com/...
11/26/2018
TALLAHASSEE, Fla. – Si ou se yon sivivan Siklòn Michael nan konte Bay, Calhoun, Franklin, Gadsden, Gulf, Holmes, Jackson, Leon, Liberty, Taylor, Wakulla oubyen Washington, ou ka te resevwa yon...
11/19/2018
PANAMA CITY BEACH, Fla. – Corps of Engineers Fòs Lame Etazini ap kontinye ap enstale twal bach pou sivivan ki gen twati kay yo ki te domaje nan Ouragan Michael. Menmsi USACE pa aksepte demann yo ankò...
11/16/2018
TALLAHASSEE, Fla. – Lè ou enskri pou èd akòz katastwòf the Administrasyon Ti Biznis Ameriken (U.S. Small Business Administration) ka kontakte ou pou ofri ou opòtinite pou aplike pou jwenn lajan prete...
11/14/2018
K: Mwen ta renmen kòmanse retounen nan aktivite fanmi mwen, men enspektè a di kay mwen an pa abitab. Èske gen èd ki disponib pou nou kapab repare bagay yo? R: Èd FEMA Ap Bay pou Reparasyon Kay se yon...
11/14/2018
TALLAHASSEE, Fla.— Gen anpil dat limit enpòtan k ap pwoche pou sivivan Ouragan Michael. Dat limit aplikasyon pou pwogram ki endike anba la yo ap pwoche byen vit: Èd pou Chomaj Akòz Katastwòf: Sivivan...
11/13/2018
Si kay ou inonde akoz Siklòn Florence oubyen li inonde an plizyè fwa anvan sa epi ou ta renmen yo reyachte l nan men w, genyen kèk enfòmasyon enpòtan ou dwe konnen. Apre prezidan an deklare yon...