Main Content

News Releases

11/16/2018
TALLAHASSEE, Fla. – Lè ou enskri pou èd akòz katastwòf the Administrasyon Ti Biznis Ameriken (U.S. Small Business Administration) ka kontakte ou pou ofri ou opòtinite pou aplike pou jwenn lajan prete...
11/14/2018
K: Mwen ta renmen kòmanse retounen nan aktivite fanmi mwen, men enspektè a di kay mwen an pa abitab. Èske gen èd ki disponib pou nou kapab repare bagay yo? R: Èd FEMA Ap Bay pou Reparasyon Kay se yon...
11/14/2018
TALLAHASSEE, Fla.— Gen anpil dat limit enpòtan k ap pwoche pou sivivan Ouragan Michael. Dat limit aplikasyon pou pwogram ki endike anba la yo ap pwoche byen vit: Èd pou Chomaj Akòz Katastwòf: Sivivan...
11/13/2018
Si kay ou inonde akoz Siklòn Florence oubyen li inonde an plizyè fwa anvan sa epi ou ta renmen yo reyachte l nan men w, genyen kèk enfòmasyon enpòtan ou dwe konnen. Apre prezidan an deklare yon...
11/11/2018
TALLAHASSEE, Fla. – Sou demann Eta Florida ak FEMA,  U.S. Army Corps of Engineers pral kontinye pran fòm Dwa pou Antre (Right of Entry, ROE) pou Operasyon Twati Ble jiska vandredi 16 novanm  2018. ...
11/09/2018
FEMA angaje l pou li asire sèvis ak asistans yo disponib pou moun ki bezwen aksè pou chèz woulant e ki gen bezwen fonksyonèl. FEMA ofri plizyè fason pou ede moun anrejistre anvan dat limit 10 desanm...
11/09/2018
Mwen te fè premye entèvyou a avèk FEMA epi mwen kalifye pou lojman dirèk. Sa k ap pase answit?W ap resevwa yon lòt koutfil pou nou pran enfòmasyon yo pou detèmine resous lojman apwopriye pou ou. FEMA...
11/09/2018
TALLAHASSEE, Fla. – Apre yon katastwòf, li pridan pou w okouran posiblite fwòd ak magwouy ki ka prezante. Evènman sila yo kapab mennen kriminèl ak magwouyè.  Si ou panse ou viktim yon magwouy nan...
11/09/2018
FEMA ap travay anpil avèk Eta Florida pou ede sivivan yo retounen nan aktivite yo apre Ouragan Michael. Lokatè yo ak pwopriyetè kay yo dwe enskri avèk FEMA pou nou konsidere yo pou èd pou lojman akòz...
11/07/2018
Kijan pou yon sivivan aplike pou asistans?       Pou aplike sou entènèt nan DisasterAssistance.gov : Ale nan DisasterAssistance.gov sou òdinatè w, mobil ou oubyen tablèt ou a. Klike sou “Find...