FEMA ap Chèche Lidè Adolesan nan Zile Vyèj Ameriken pou Pwochen Klas Konsèy Preparasyon Jèn yo

Release Date Release Number
18
Release Date:
January 30, 2024

ST. CROIX, Zile Vyèj Ameriken yo – FEMA ap chèche elèv ki nan 8yèm ane rive nan 11yèm ane nan Zile Vyèj Ameriken yo ki pasyone nan lide pou fè yon enpak pozitif kominote yo epi ki swete rantre nan Konsèy Preparasyon Jèn yo. Konsèy la reyini adolesan ki soti toupatou nan peyi a ki enterese nan preparasyon kominote a epi k ap chèche bati ladrès lidèchip ak rezo ki pral nouri siksè yo nan lavni.

Manm Konsèy yo ap gen yon manda yon ane ki ap kòmanse Jiyè 2024. Pandan manda yo, manm konsèy yo travay an kolaborasyon sou pwojè nivo lokal ak nasyonal pou konstwi yon nasyon ki pi rezistan. Konsèy la demontre angajman FEMA pou enplike jèn Amerik yo nan aktivite ki gen rapò ak preparasyon. 

Pwopozisyon pou pwojè ki soti nan manm konsèy anvan yo enkli:

  • Konsepsyon yon woman grafik pou timoun yo pou eksplike efè yon klima k ap chanje,
  • Devlope kad pou gwoup sipò ki vize jèn ki te fè eksperyans katastwòf,
  • Kreye yon liv ki fèt pou ede jèn yo konprann pran desizyon pandan katastwòf yo.

“Konsèy Preparasyon Jèn yo ofri yon opòtinite enteresan pou adolesan ki nan Zile Vyèj Ameriken yo pou yo devlope ladrès lidèchip, pèmèt lespri kreyatif yo bati preparasyon nan kominote yo, epi bay elèv yo opòtinite pou yo distenge tèt yo,” Aaron VanDoren te di, Koòdonatè Enterimè FEMA, Biwo Zòn Zile Vyèj Karayib yo. "Nou espere travay ak lidè aspiran nan Zile Vyèj yo ki pral ofri nouvo pèspektiv pou ranfòse yon kilti rezistans pandan n ap konsantre sou solisyon pou prepare pou tout danje ki genyen nan teritwa a."

Manm konsèy 2024-2025 yo pral patisipe nan Somè Konsèy Jiyè 2025 la kote yo pral angaje ak lidè prensipal yo nan FEMA, gouvènman federal la ak òganizasyon nasyonal san bi likratif yo. Chak ane, ekip konsèy yo patisipe tou nan sesyon, atelye ak evènman rezo epi prezante pwopozisyon pwojè yo bay yon panèl ekspè nan jesyon ijans pandan yon evènman vityèl.

Aprann plis sou konsèy la ak egzijans aplikasyon yo nan paj Youth Preparedness Council la sou FEMA.gov. Tout aplikasyon ak materyèl sipò yo dwe soumèt pa pita pase 4 mas. Nouvo manm konsèy la pral anonse nan mwa jen 2024.   

FEMA pral òganize tou yon webinar pou potansyèl aplikan yo 27 fevriye 2024.   

###

Misyon FEMA se ede moun anvan, pandan, ak apre yon katastwòf.

Tags:
Dènye mizajou