FEMA Kontinye Efò Repons atravè Peyi a

Release Date

Plizyè milyon Ameriken atravè peyi a te afekte pa dezas, soti nan Alaska rive Pòtoriko, soti nan Florid rive nan South Carolina. FEMA pa ralanti pandan l ap kontinye reponn epi ede sivivan katastwòf yo.

Prèske 10,000 anplwaye yo deplwaye nan 462 katastwòf atravè peyi a, nan kominote ki bezwen èd nou. Sa enkli 520 pèsonèl nan Kentucky pou inondasyon, 221 nan Missouri pou gwo tanpèt, 891 nan Pòtoriko pou Siklòn Fiona ak 789 nan Florid pou Siklòn Ian. Plis pase 1,000 anplwaye FEMA ap sipòte efò repons nòmalman tou.

Nou konnen ke defi yo ap evolye chak jou. Nou pral kontinye evalye bezwen nan chak kominote epi deplwaye pèsonèl adisyonèl jan sa nesesè. Anba a se sèlman kèk egzanp efò kontinyèl FEMA ap fè pou sipòte kominote yo pandan y ap refè.

Siklòn Ian

Nan Florid ak Kawolin disid, FEMA ap travay ak patnè lokal, eta, tribi ak teritoryal pou reponn ak Siklòn Ian.

Ekip Rechèch ak Sekou Iben ki soti nan Gad Kòt Ameriken an, Depatman Defans, Fwontyè ak Pwoteksyon Ladwàn yo ak eta Florid la ap kowòdone efò sekou ak ofisyèl lokal yo. Prèske 1,600 moun ak 75 bèt kay yo te sove pa ekip sa yo.

Two boats filled with people in a river.

FEMA Virginia Task Force 2 bay evalyasyon, sekou ak rekiperasyon pandan y ap travay ansanm ak otorite lokal yo.

left: two people stand in front of a map. right: Two women hug in front of vehicle.

Administratè FEMA, Deanne Criswell, vizite Florid pou evalye bezwen ak efò repons yo ap kontinye. Sou bò gòch la, Chèf Seksyon Operasyon Eta FEMA Jeff Strickland ba li yon brèf nan Pòs Kòmandman Ensidan an. Sou bò dwat la, li anbrase yon sivivan.

Siklòn Fiona

FEMA ak lòt ajans federal te deplwaye plis pase 1,000 anplwaye nan Pòtoriko pou sipòte repons lan. Sa a se anplis 700 anplwaye ki ap viv ak travay sou zile a ak plizyè santèn volontè ki resevwa fòmasyon ki te deplwaye tou pou ede.

Woman stands in front of long rows of desks and computers.

Sant Kowòdinasyon Repons Nasyonal FEMA a te aktive pou kowòdone efò repons yo. Li se sant prensipal pou enfòmasyon, konsyans sitiyasyon, planifikasyon ak kowòdinasyon resous. Patnè nou yo, tankou Gad Kòt Ameriken an, ede kowòdone efò diferan ajans federal yo.

Group of people sit around a table

Administratè Criswell te vwayaje nan Pòtoriko pou kontinye evalye sitiyasyon an epi detèmine bezwen ki pa satisfè pandan zile a ap refè apre siklòn Fiona.

Four people in front of a damaged house.

Ekip Asistans pou Sivivan Katastwòf FEMA yo ap vwayaje atravè Pòtoriko pou ede sivivan yo aplike pou asistans pou katastwòf yo. Ekip yo souvan gen tradiktè, tankou entèprèt lang siy sa a.

Tifon Merbok

Efò repons yo kontinye nan Alaska. Semèn pase a, Prezidan Biden te mete lòt asistans pou katastwòf disponib pou eta Alaska pou konplete efò rekiperasyon leta, tribi ak lokal yo nan zòn ki te afekte pa Tifon Merbok ak inondasyon ak glisman tè ki te lakòz.

Three people stand in front of a plane talking.

Administratè Criswell te vwayaje nan Alaska pou evalye efò rekiperasyon yo. Li te rankontre ak Gad Kòt Etazini, ki te reponn ak ede an sekirite dega yo te koze pa Typhoon nan Nome ak nan lwès Alaska.

Ou ka swiv efò repons FEMA sou Twitter, Facebook and Instagram. Si ou enterese pou kontribiye nan efò repons pou katastwòf, vizite blog FEMA sou fason ou ka ede.

Tags:
Dènye mizajou