U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

alert - warning

Yo pa tradui paj sa a nan lang Kreyòl ayisyen. Ale sou Kreyòl ayisyen paj la pou jwenn resous nan lang sa a.

Fact Sheets

Èske w se yon pwopriyetè kay ki benefisye asistan FEMA pou reparasyon kay? Èske w te vin dekouvri Siklòn Ida te donmaje oswa kraze chodyè ou an?

illustration of page of paper Release Date:

Apre asirans, yon prè ki pa gen anpil enterè nan Administrasyon Ti Biznis Ameriken an se sous prensipal lajan pou sivivan New Jersey yo pou fè repa

illustration of page of paper Release Date:

Si FEMA te voye yon lèt ki di ou pa kalifye pou jwenn èd aprè siklòn Ida te domaje kay ou a, ou toujou gen opsyon. Moun yo konn jeneralman pa kalifye poutèt youn (1) nan plizyè rezon ki parèt souvan yo. Souvan, ou kapab fè apèl pou dezisyon inisyal FEMA a epi li posib pou w vin kalifye pou jwenn èd.

illustration of page of paper Release Date:

Rezidan New Jersey ki afekte nan tanpèt ak lapli Siklòn Ida yo pa bezwen rete tann pou yon vizit yon enspektè lojman FEMA oswa konpayi asirans yo pou kòmanse netwaye ak fè reparasyon.

illustration of page of paper Release Date:

Enspektè FEMA yo ap anrejistre dega katastwòf lan lakòz. Yo p ap detèmine si ou kalifye pou èd FEMA ni pou montan oswa tip asistans FEMA kapab ofri. Li enpòtan pou reponn lè yo eseye kontakte ou.

illustration of page of paper Release Date:

Tout sinistre katastwòf la genyen aksè egal pou jwenn enfòmasyon sou pwogram federal asistans pou katastwòf, ki genyen ladan kòman pou aplike pou yo.

illustration of page of paper Release Date:

Si ou aplike nan FEMA epi ou pa kapab viv lakay ou paske Siklòn Ida lakòz dega, yon enspektè FEMA pral kontakte ou pou òganize yon enspeksyon kay ou a distans oswa an pèsonn, pou sèlman deyò kay la.

illustration of page of paper Release Date:

Asistans finansye pou re-antèman ka disponib pou sivivan Lwizyan apre Siklòn Ida te koze domaj nan simityè yo.

illustration of page of paper Release Date:

FEMA ka bay asistans finansyè pou rezidan nan konte Bergen, Essex, Gloucester, Hudson, Hunterdon, Mercer, Middlesex, Morris, Passaic, Somerset, Union ak Warren ki bezwen lojman tanporè paske yo te oblije kite kay prensipal yo poutèt lapli ak inondasyon apre Siklòn Ida.

illustration of page of paper Release Date:

Apre fin gen yon katastwòf, magouyè, moun k ap vòlè idantite lòt moun epi lòt kalite kriminèl, souvan pwofite pran avantaj sou sivivan katastwòf yo. Ofisyèl federal ak ofisyèl eta ki responsab jesyon ijans yo, ankouraje rezidan yo pou yo siveye epi rapòte nenpòt aktivite ki parèt yon jan sispèk.

illustration of page of paper Release Date: