U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

alert - warning

Yo pa tradui paj sa a nan lang Kreyòl ayisyen. Ale sou Kreyòl ayisyen paj la pou jwenn resous nan lang sa a.

Fact Sheets

Asistans finansye pou re-antèman ka disponib pou sivivan Lwizyan apre Siklòn Ida te koze domaj nan simityè yo.

illustration of page of paper Release Date:

Apre fin gen yon katastwòf, magouyè, moun k ap vòlè idantite lòt moun epi lòt kalite kriminèl, souvan pwofite pran avantaj sou sivivan katastwòf yo. Ofisyèl federal ak ofisyèl eta ki responsab jesyon ijans yo, ankouraje rezidan yo pou yo siveye epi rapòte nenpòt aktivite ki parèt yon jan sispèk.

illustration of page of paper Release Date:

FEMA ap soutni sinistre ak kominote yo apre katastwòf yo pandan li ap itilize plizyè zouti, ekip, ak estrateji pou ede pandan operasyon sekou ak retablisman yo.

illustration of page of paper Release Date:

Anvan w kòmanse reparasyon kay ou an, kontakte responsab lokal ou yo pou wè si genyen egzijans oswa règleman ki pèmèt rekonstriksyon pou ou swiv. Li pral ekonomize w tan ak lajan!

illustration of page of paper Release Date:

Sivivan Siklòn Ida ki gen kay yo nan 25 pawas deziyen nan Louisiana ki te vin pa vivab oswa ki vin pa gen sekirite ka kalifye pou èd tanporè pou lwaye ki sòti nan FEMA.

illustration of page of paper Release Date:

Bagay yon moun posede ki gen plis valè ki kraze pandan yon katastwòf pa souvan sa ki vo plis lajan yo, men se bagay ki gen yon valè emosyonèl: foto, bagay koleksyon, eritaj ak anpil lòt. Pa jete yo paske katastwòf la gate yo, anpil nan yo kapab rekipere gras ak yon ti travay ak detèminasyon.

illustration of page of paper Release Date:

Li ka entimide w pou ranpli yon fòm gouvènman an pou jwenn èd lè ou te sibi anpil bagay. Lè ou konnen ki sa yo pral mande w sou aplikasyon FEMA a ak ki enfòmasyon ou bezwen gen nan men ou ka ede w santi w pare.

illustration of page of paper Release Date:

Tout moun enpasyan pou yo retounen lakay yo apre yon katastwòf. Si yo evakye w, ou ka enkyete w sou sa ou pral jwenn lè ou retounen. Men, pa prese lè ou rive. Gen sèten prekosyon pou swiv si ou jwenn kay ou a te gen domaj. Ou dwe konnen kay ou a ka demanbre, oswa kontamine avèk mwazi oswa dlo tou rego, sa ki ka lakòz risk sante pou fanmi ou.

illustration of page of paper Release Date:

Si kay ou a vin envivab akòz Siklòn Ida epi ou te oblije deplase byen pèsonèl ou nan yon lòt kay oswa yon sant estokaj pou pwoteje li kont plis domaj, FEMA ka bay èd finansye pou ede kouvri depans demenajman ak/oswa estokaj ou yo.

illustration of page of paper Release Date:

Lè y ap detèmine montan èd federal pou katastwòf yon aplikan ka kalifye pou li, FEMA ap verifye si pa genyen "Diplikasyon Avantaj yo."

illustration of page of paper Release Date: