Cổng Thông tin Tài nguyên dành cho Phục hồi cho Trận cuồng phong Michael

Release Date Release Number
R4-DR-4399-FL FS 027
Release Date:
Tháng 2 4, 2019

Cổng thông tin tài nguyên dành cho phục hồi cho trận cuồng phong Michael cung cấp quyền truy cập trực tuyến vào thông tin có thể giúp chính quyền địa phương, các tổ chức phi lợi nhuận, khu vực tư nhân và các cơ quan cộng đồng từ thiện ở Florida xác định các nguồn lực để phục hồi sau cơn bão.

 

Cổng thông tin được phát triển bởi nhóm Điều phối Phục hồi Tích hợp (IRC) của FEMA, nơi đang phối hợp hỗ trợ liên bang cho các cộng đồng tiểu bang Florida và Panhandle. Một vai trò quan trọng đối với IRC là xác định các nguồn tài chính và các nguồn lực khác để đáp ứng các nhu cầu mà FEMA, tiểu bang và các chương trình khác không thể đáp ứng.

 

Mặc dù các chương trình của FEMA đang làm việc để hoàn trả cho các cộng đồng các chi phí hội đủ điều kiện của việc đáp ứng và phục hồi, thường có những khoảng cách giữa tổng chi phí và những gì FEMA có thể chi trả một cách hợp pháp. Cổng thông tin từ thiện là một công cụ mà IRC đang sử dụng để giúp kết nối các tổ chức cộng đồng với các nguồn lực tiềm năng, bao gồm các khoản tài trợ và hỗ trợ kỹ thuật trong các lĩnh vực nhà ở, tài nguyên kinh tế, tự nhiên và văn hóa và các khía cạnh khác của phục hồi cộng đồng.

 

Cổng thông tin có thể được truy cập tại:  https://fema.connectsolutions.com/dr4399fl/. Người dùng đăng nhập với tư cách là “Khách/Guest”, sau đó làm theo hướng dẫn trên trang mạng.

###

Tags:
Cập nhật lần cuối