Tôi ở nhà của bạn hoặc gia đình; tôi có thể được hoàn tiền cho bất cứ chi phí nào không?

Không. Các chi phí cư trú sẽ không được hoàn trả khi quý vị ở nhà của gia đình hoặc bạn bè.

Cập nhật lần cuối