Tôi có thể làm đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 dù tôi đã làm đơn xin hỗ trợ cho các thảm họa gần đây không?

Có. Nếu gần đây quý vị đã làm đơn xin hỗ trợ của FEMA cho hư hại nhà cửa và/hoặc tài sản cá nhân do thảm họa và cũng phải chịu các chi phí tang lễ cho một người quá cố có liên quan đến COVID-‍19 sau ngày 20 Tháng Một, 2020, thì quý vị có thể làm đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19. Quý vị sẽ cần gọi đến Đường dây Trợ giúp Hỗ trợ Tang lễ COVID-19 để hoàn thành đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19.

Cập nhật lần cuối