Èske mwen ka aplike pou Asistans Fineray COVID-19 menmsi mwen te deja aplike pou yon resan katastwòf?

Wi. Si ou te aplike pa twò lontan de sa pou asistans katastwòf FEMA pou domaj nan kay ak/oswa pwopriyete pèsonèl ak egalman depans fineray pou yon lanmò ki gen rapò avèk COVID-‍19 nan oswa apre 20 Janvye 2020,  ou ka aplike pou Asistans Fineray COVID-19. Ou pral bezwen pou rele Liy èd Asistans Fineray COVID-19 pou konplete yon aplikasyon Asistans Fineray pou COVID-19.

Dènye mizajou