Tôi có bảo hiểm, tôi vẫn có thể được hoàn trả chi phí ăn ở của mình chứ?

Theo quy định pháp luật, FEMA không thể chi trả trùng lặp các quyền lợi bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm có thể bao gồm Chi Phí Sinh Hoạt Bổ Sung hoặc Mất Giá Trị Sử Dụng, theo đó người được bảo hiểm nhận được tiền bổ sung để trang trải các chi phí gia tăng, bao gồm cả nhà ở tạm thời, khi quý vị không thể sống trong nhà do tổn thất được bảo hiểm chi trả.

FEMA chỉ xem xét việc Lodging Expense Reimbursement (Hoàn Trả Chi Phí Ăn Ở, LER) nếu người nộp đơn không nhận được hỗ trợ chỗ ở từ một nguồn nào khác (ví dụ: tổ chức tự nguyện) cho cùng những ngày mà người nộp đơn yêu cầu Hoàn Trả Chi Phí Ăn Ở.

Cập nhật lần cuối