Tôi cần cung cấp thông tin nào để xin hoàn tiền?

Để được cứu xét LER, người nộp đơn đủ tiêu chuẩn phải nộp các biên nhận chỗ cư trú hoặc các bản tường trình ghi rõ chi tiết cùng với thông tin sau đây: Họ tên của người nộp đơn hoặc người đồng nộp đơn, thông tin của nơi cung cấp chỗ ở (tên, địa chỉ và số điện thoại), những ngày ở đó và số tiền đã trả.

Cập nhật lần cuối