Tiền tài trợ có hết không ?

Graphic
Icon of hand writing a check

Tổng thống đã phê duyệt tài trợ cho các chi phí tang lễ liên quan đến COVID-19 phát sinh vào hoặc sau ngày 20 Tháng Một, 2020, theo Đạo luật Trích lập Bổ sung Cứu trợ và Ứng phó với Coronavirus năm 2021 và Đạo luật Kế hoạch Giải cứu Hoa Kỳ năm 2021. Khoảng trống về kinh phí chưa được xác định.

Cập nhật lần cuối