Èske lajan an ap fini ?

Graphic
Icon of hand writing a check

Prezidan an te apwouve finansman pou depans fineray ki gen rapò avèk COVID-19-ki te fèt nan oswa apre 20 Janvye 2020, daprè Lwa 2021 sou Kredi Siplemantè pou Repons ak Sekou Kowonaviris ak Lwa 2021 sou Plan Sekou Ameriken. Yo pa t idantifye  yon defisi nan finansman.

Dènye mizajou