FEMA có cân nhắc thu nhập hàng năm của hộ gia đình khi xác định số tiền Hỗ trợ Tang lễ tôi được nhận không?

Không. Thu nhập của quý vị không ảnh hưởng đến điều kiện hội đủ của quý vị, mặc dù quý vị sẽ được yêu cầu cung cấp tổng thu nhập hàng năm của hộ gia đình khi quý vị nộp đơn xin Hỗ trợ Tang lễ COVID-19. FEMA chỉ thu thập thông tin này cho các mục đích nhân khẩu học.

Cập nhật lần cuối Tháng 10 4, 2021