Èske FEMA konsidere revni anyèl kay la lè lap detèmine konbyen lajan pou Asistans Fineray COVID-19 mwen ka resevwa?

Non. Revni w pa afekte elijiblite w, byenke yo pral mande w pou bay revni anyèl brit kay ou lè wap aplike pou Asistans Fineray COVID-19. FEMA kolekte enfòmasyon sa a pou rezon demografik sèlman.

Dènye mizajou October 1, 2021