alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Montana Severe Storm and Flooding

DR-4655-MT
Montana

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th6 10, 2022 - Th7 5, 2022

Ngày Công bố: Th6 16, 2022

Local Resources Custom Text

Mitigation is defined as taking an action now to reduce future risk.

For example, a mitigation action is tying your shoe to prevent you from tripping and hurting yourself; purchasing a flood insurance policy to help you recover faster from a flood event.

WHY IS MITIGATION IMPORTANT?

Mitigation breaks the cycle of disaster damage, reconstruction and repeated damage. Hazard mitigation includes long-term, permanent solutions that reduce the impact of disaster in the future.

WHO CAN YOU TALK TO ABOUT MITIGATION?

You can reach a mitigation specialist by phone on the FEMA Mitigation Helpline at:

833-FEMA-4-US (833-336-2487) from 8:00 a.m. to 4:30 p.m. Mountain Time on Monday through Friday

or email us anytime at:

FEMA-R8-Hmhelp@fema.dhs.gov

 

FEMA Mitigation - Montana DR-4655 Resource Center 

Historic flooding occurred in many Montana communities in 2022. The FEMA Mitigation Montana DR-4655 Resource Center is an information platform developed by a FEMA Mitigation team that organizes programs, people, and tools to support communities through programmatic initiatives during disaster operations. The Resource center is intended for local governments, homeowners, builders and anyone else with a stake in the recovery effort. http://www.fema.gov/montana-flood-data

Cách để Giúp

Tình nguyện viên và quyên góp

Việc phục hồi có thể mất nhiều năm sau một thảm họa. Có nhiều cách để giúp đỡ như quyên góp tiền mặt, vật phẩm cần thiết hoặc thời gian của quý vị. Tìm hiểu thêm về cách giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Đừng tự mình đến các khu vực thiên tai. Các tổ chức có uy tín trong những khu vực bị ảnh hưởng biết nơi nào cần tình nguyện viên. Làm việc với một tổ chức đã được thành lập để đảm bảo rằng quý vị có được sự an toàn, được đào tạo phù hợp và các kỹ năng cần thiết để ứng phó.

FEMA Voluntary Agency Liaisons (VALs) xây dựng các mối quan hệ và phối hợp nỗ lực với các tổ chức tình nguyện, cộng đồng và tín ngưỡng đang hoạt động trong các thảm họa.

Giao dịch với FEMA

Nếu quý vị quan tâm đến việc cung cấp các dịch vụ và hàng hóa phải trả tiền để cứu trợ thiên tai thì hãy truy cập trang Giao dịch với FEMA của chúng tôi để bắt đầu.

Nếu quý vị có doanh nghiệp làm việc trong lĩnh vực dọn dẹp mảnh vỡ và muốn nỗ lực dọn dẹp ở những khu vực bị ảnh hưởng thì vui lòng liên lạc với chính quyền địa phương ở những khu vực bị ảnh hưởng để cung cấp dịch vụ của quý vị.

 

Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhà ở (HA) - Số tiền được Duyệt $3,454,277.91
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $226,369.98
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $3,680,647.89
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 330
Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $7,646,825.02
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $26,846,901.05
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $38,343,998.55
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $442,921.00