alert - warning

This page has not been translated into Tiếng Việt. Visit the Tiếng Việt page for resources in that language.

Montana Severe Storm and Flooding

DR-4655-MT
Montana

Giai đoạn Xảy ra Biến cố: Th6 10, 2022 - Th7 5, 2022

Ngày Công bố: Th6 16, 2022


Now Closed: Period to Apply for Disaster Assistance

alert - warning

The last day for individuals and families to apply for assistance after this disaster has passed. You are no longer able to begin a new claim.

To check the status on a previously submitted claim, visit DisasterAssistance.gov.

Tôi đã Đăng ký xin Hỗ trợ. Tiếp theo Là gì?

Quý vị sẽ nhận được thư thông báo từ FEMA qua thư bưu điện Hoa Kỳ hay liên lạc bằng phương tiện điện tử. Quý vị có thể cần xác minh danh tính hay hoàn thành một cuộc kiểm tra nhà. Tất cả các cuộc kiểm tra nhà sẽ được thực hiện qua điện thoại do COVID-19 và sự cần thiết phải bảo vệ an toàn và sức khỏe cho lực lượng lao động của chúng tôi cũng như các nạn nhân.

Tờ rơi "Hỗ trợ Sau một Thảm họa"

Được dịch sang 27 ngôn ngữ, tờ rơi “Hỗ trợ Sau một Thảm họa” là một công cụ có thể được chia sẻ trong cộng đồng quý vị để giúp mọi người hiểu về các kiểu Hỗ trợ của FEMA có thể sẵn có để hỗ trợ các cá nhân và gia đình trong quá trình phục hồi sau thảm họa.

Tải về Tờ rơi

Hoạt Động Tình Nguyện và Quyên Tặng

Quá trình phục hồi có thể sẽ cần nhiều năm sau một thảm họa. Có nhiều cách để giúp như quyên góp tiền, các vật dụng cần thiết hoặc thời gian của quý vị. Tìm hiểu thêm về cách để giúp những người khó khăn.

Làm việc với FEMA

Nếu quý vị muốn cung cấp dịch vụ và hàng hóa được trả tiền trong quá trình cứu trợ thảm họa, hãy truy cập trang Làm việc với FEMA để bắt đầu.


Local Resources Custom Text

Mitigation is defined as taking an action now to reduce future risk.

For example, a mitigation action is tying your shoe to prevent you from tripping and hurting yourself; purchasing a flood insurance policy to help you recover faster from a flood event.

WHY IS MITIGATION IMPORTANT?

Mitigation breaks the cycle of disaster damage, reconstruction and repeated damage. Hazard mitigation includes long-term, permanent solutions that reduce the impact of disaster in the future.

WHO CAN YOU TALK TO ABOUT MITIGATION?

You can reach a mitigation specialist by phone on the FEMA Mitigation Helpline at:

833-FEMA-4-US (833-336-2487) from 8:00 a.m. to 4:30 p.m. Mountain Time on Monday through Friday

or email us anytime at:

FEMA-R8-Hmhelp@fema.dhs.gov

 

FEMA Mitigation - Montana DR-4655 Resource Center 

Historic flooding occurred in many Montana communities in 2022. The FEMA Mitigation Montana DR-4655 Resource Center is an information platform developed by a FEMA Mitigation team that organizes programs, people, and tools to support communities through programmatic initiatives during disaster operations. The Resource center is intended for local governments, homeowners, builders and anyone else with a stake in the recovery effort. http://www.fema.gov/montana-flood-data


Các Cam kết Tài trợ

Hỗ trợ Cá nhân Số tiền
Tổng Hỗ trợ Nhà ở (HA) - Số tiền được Duyệt $3,386,573.86
Tổng Hỗ trợ Nhu cầu Khác (ONA) - Số tiền được Chấp thuận $225,327.17
Tổng Số Tiền Được Duyệt cho Chương trình Hỗ trợ Cá nhân & Hộ Gia đình $3,611,901.03
Số Đơn xin Hỗ trợ Cá nhân đã Duyệt 330
Hỗ trợ Công cộng Số tiền
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $4,626,811.36
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $5,049,328.80
Tổng Số Tiền Trợ cấp Công cộng đã Cam kết $9,958,136.91
Hỗ trợ Giảm thiểu Nguy cơ Số tiền
Chương trình Trợ cấp Giảm thiểu Nguy cơ (HMGP) - Số tiền Đã Cam kết $442,921.00